Strona główna Aktualności oświatowe Nauczyciele Sejmowe komisje za odrzuceniem poselskich projektów zmian w KN

Sejmowe komisje za odrzuceniem poselskich projektów zmian w KN

0
Sejmowe komisje za odrzuceniem poselskich projektów zmian w KN

Sejmowe komisje edukacji i samorządu opowiedziały się za odrzuceniem projektów nowelizacji KN zgłoszonych przez kluby parlamentarne PiS i SP.

 

Projekt PiS dotyczy stworzenia korzystniejszych warunków odbywania stażu dla nauczycielek korzystających z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Obecnie, zgodnie z art. 9d ust. 5 KN, w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Jednak w przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Posłowie PiS proponują, aby wymóg powtarzania stażu w pełnym wymiarze nie miał zastosowania do nauczycielek nieobecnych w pracy dłużej niż rok, jeśli nieobecność ta związana jest z korzystaniem z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. W takim wypadku, zdaniem projektodawców, staż powinien być wydłużany o okres trwania nieobecności, dzięki czemu nauczycielki mogłyby zachować jego ciągłość. Przeciwny takiemu rozwiązaniu jest rząd, który wskazuje, że nieobecność nauczyciela w pracy może trwać nawet kilka lat, jeśli po rocznym urlopie macierzyńskim skorzysta on z urlopu wychowawczego. „Nadmierne wydłużanie przerwy w postępowaniu o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego nie sprzyja rozwojowi kompetencji zawodowych nauczyciela i wprowadza zakłócenia w harmonijnej, systematycznej realizacji planu rozwoju zawodowego” – ocenia rząd. MEN proponuje inne rozwiązanie: wydłużenie okresu nieobecności z powodu macierzyństwa, który nie będzie skutkował koniecznością ponownego odbycia stażu, do 1 roku i 6 miesięcy.

Projekt SP zakłada ustawowe określenie pensum pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych na poziomie 20 godzin tygodniowo, czyli takim samym, jaki obowiązuje specjalistów zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie o czasie pracy szkolnych specjalistów decydują organy prowadzące, w niektórych gminach ich pensum wynosi 20 godzin, w innych jest wyższe, zdarza się nawet, że przekracza 30 godzin tygodniowo. Zdaniem projektodawców dowolność, jaka panuje w tej materii, jest krzywdząca dla nauczycieli, którzy traktowani są nierówno, choć wykonują ten sam zawód. W opinii ZNP, który poparł proponowane rozwiązania, „ustawowe uregulowanie tej kwestii zniwelowałoby i uporządkowało występujące duże dysproporcje w wysokości pensum, które określane jest obecnie dla tej grupy pracowników przez jednostki samorządowe”. Przeciwko zrównaniu pensum specjalistów w szkole i poradni opowiada się MEN, które wskazuje, że praca wykonywana przez pedagogów, psychologów i logopedów w szkole i w poradni ma inny charakter. Zdaniem resortu organy prowadzące powinny mieć możliwość decydowania o pensum nauczycieli realizujących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do rzeczywistych potrzeb dzieci i młodzieży uczących się na terenie danej j.s.t.

Małgorzata Tabaszewska