Strona główna Aktualności oświatowe Dyrektor Senat wniósł kilka poprawek do noweli ustawy o systemie oświaty

Senat wniósł kilka poprawek do noweli ustawy o systemie oświaty

0
Senat wniósł kilka poprawek do noweli ustawy o systemie oświaty

Na posiedzeniu w dn. 7 lutego 2015 r. senat wprowadził 9 poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dotyczącej oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 

Za przyjęciem poprawek głosowało 52 senatorów, przeciw było 27, jeden wstrzymał się od głosu. Zaproponowane przez senat poprawki wprowadzają m.in. wymóg dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Pierwsza z przyjętych poprawek określa, że nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Druga poprawka jest konsekwencją pierwszej. Trzecia poprawka ma na celu wprowadzenie analogicznych rozwiązań, niezbędnych do otrzymania oceny klasyfikacyjnej, w odniesieniu do uczniów szkół artystycznych. Jej konsekwencją są kolejne dwie poprawki.

Kolejna, szósta poprawka ma na celu doprecyzowanie, że dyrektor szkoły artystycznej może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na zrealizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych na wcześniejszym etapie. Z poprawką tą łączy się kolejna poprawka, która powoduje, że do szkół artystycznych będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące obligatoryjnego zwalniania ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Ósma poprawka powoduje, że zakres delegacji dla ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do określenia trybu i formy przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku zgłoszenia przez niego zastrzeżeń między innymi do oceny z zajęć edukacyjnych będzie tożsamy z zakresem delegacji dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ostatnia, dziewiąta poprawka ma na celu odesłanie do właściwego przepisu.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez sejm 15 stycznia 2015 r. Jest konsekwencją wyroku TK z 24.09.2013 r. (sygn. akt K 35/12 ), w którym wskazano, że materia dotycząca warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych powinna zostać uregulowana w akcie rangi ustawowej, a nie – jak to jest obecnie – w rozporządzeniu ministra edukacji.

Źródło: www.senat.gov.pl (stenogram z posiedzenia)

Oprac. MT