Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników – bez zmian

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników – bez zmian

0
Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników – bez zmian

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 27 lutego 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 259) miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2015 r. wynosi 42 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Składka ta już od kilku kwartałów utrzymuje się na takim samym poziomie.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników, która jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracuje przy prowadzeniu tej działalności, opłacana jest w pojedynczej wysokości – tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników są opłacane w ustawowych terminach kwartalnych, z terminem płatności przypadającym na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału. Termin zapłaty składek za II kw. upływa z dniem 30.04.2015 r.

Nieopłacenie składek w ustawowym terminie skutkuje wzrostem kwoty należności o odsetki za zwłokę, na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Odsetki te naliczane są za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności, aż do dnia dokonania zapłaty włącznie.

B. Opar