Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Spółdzielnia mieszkaniowa może odliczyć VAT

Spółdzielnia mieszkaniowa może odliczyć VAT

0

Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania docieplenia budynków mieszkalnych, które stanowi usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2013 r. (data wpływu 9 lipca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2013 r. (data wpływu 22 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na dociepleniu budynków mieszkalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na dociepleniu budynków mieszkalnych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono z dnia 22 lipca 2013r. w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego, pytania oraz własnego stanowiska w sprawie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Spółdzielnia … jest płatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z eksploatacją oraz utrzymaniem nieruchomości. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty od członków i właścicieli na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.). Opłaty te obejmują również obligatoryjnie tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych fundusz na remonty. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług opłaty wymienione wyżej zwolnione są z podatku VAT. W związku z powyższym koszty remontów finansowane z funduszu remontowego lokali mieszkaniowych są ewidencjonowane w wartościach brutto zgodnie z art. 86 ust. 1 (odliczenie podatku), ponieważ koszty remontu finansowane są opłatami zwolnionymi z podatku od towarów i usług.

W 2013 r. Spółdzielnia realizuje w ramach funduszu remontów, remonty polegające na ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych (w budynkach ocieplanych nie występują lokale użytkowe). Środki funduszu remontów uzupełnione będą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wymaga interpretacji indywidualnej odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanych robót ociepleniowych.

Spółdzielnia jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Faktury za wykonane usługi związane z realizacją zadania docieplenia budynków mieszkalnych wystawiane będą na Wnioskodawcę tj. Spółdzielnię.

Usługi nabyte w związku z ociepleniem budynków będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania docieplenia budynków mieszkalnych, które stanowi usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT…

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), towary i usługi nabywane w związku z dociepleniem budynków będą związane z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) tj. czynnościami, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przepisy art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych wymieniają następujące rodzaje opłat pobieranych od członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz od właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni:

  • na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (pobierane od członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali w częściach przypadających na ich lokale),
  • na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (pobierane od wszystkich członków spółdzielni),
  • na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych (pobierane od właścicieli lokali będących lub niebędących członkami spółdzielni),
  • na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami spółdzielni z innych tytułów przez uiszczenia opłat zgodnie z postanowieniami statutu (pobierane od wszystkich członków spółdzielni),
  • na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem własnych lokali (pobierane od właścicieli lokali będących lub niebędących członkami spółdzielni),
  • na pokrycie wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię (pobierane od wszystkich członków spółdzielni),
  • wpłaty na fundusz remontowy.

Spółdzielnia nie podwyższa opłat na eksploatację o podatek VAT wobec zwolnienia od tego podatku czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie więc do art. 86 ust. 1 tej ustawy Spółdzielni nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania docieplenia budynków mieszkalnych tj. zadania finansowanego ze środków objętych opłatami, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych gdyż nabycie tych usług związane jest wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi, art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi treść art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).
Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12 c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Zgodnie z art. 146 a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146 f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

I tak, w świetle art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z eksploatacją oraz utrzymaniem nieruchomości. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty od członków i właścicieli na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Opłaty te obejmują również obligatoryjnie tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych fundusz na remonty. W 2013 r. Spółdzielnia realizuje w ramach funduszu remontów, remonty polegające na ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych (w budynkach ocieplanych nie występują lokale użytkowe). Środki funduszu remontów uzupełnione będą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Faktury za wykonane usługi związane z realizacją zadania docieplenia budynków mieszkalnych wystawiane będą na Wnioskodawcę. Usługi nabyte w związku z ociepleniem budynków będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

W myśl powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie więc zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie jest spełniony, gdyż towary i usługi nabyte w związku z ociepleniem budynków są związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. Zatem, Zainteresowany nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją ww. zadania. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania, polegającego na dociepleniu budynków mieszkalnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadania są związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dn. 29.07.2013 r. nr IPTPP1/443-521/13-4/AK