Spowolnienie na horyzoncie

0
Spowolnienie na horyzoncie

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w kwietniu 2022 roku spadł o 2,5 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca.
Niewielka poprawa wskaźnika z ubiegłego miesiąca okazała się bez znaczenia dla dominującej od kilku miesięcy tendencji do coraz wyraźniej rysującego się spowolnienia gospodarczego. Jego przyczyny znacznie poprzedzają inwazję Rosji na Ukrainę i mają swe korzenie w prowadzonej w ostatnich latach polityce gospodarczej i monetarnej, a w szczególności w nadmiernej stymulacji popytu krajowego, opóźnionej reakcji NBP na wzrost inflacji, wprowadzeniu bez przygotowania zmian w systemie podatkowym, w tym również zmian dodatkowo obciążających przedsiębiorców i podnoszących koszty ich funkcjonowania.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w kwietniu br. pięć uległo pogorszeniu, jedna pozostała na poziomie sprzed miesiąca, a dwie poprawiły się w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Najsilniejszy wpływ na spadek wskaźnika miały dane monetarne dotyczące podaży pieniądza M3 oraz zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów. Realne wartości obu tych kategorii spadły znacząco w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wartość całego agregatu monetarnego M3 skurczyła się w ujęciu realnym o ponad 3% w ciągu ostatniego roku. Jednocześnie w ostatnich dwóch miesiącach obserwujemy znaczący przyrost gotówki w obiegu, co jest związane po części z paniką wywołaną wojną w Ukrainie, po części ze stratami, jakie ponoszą depozytariusze lokat bankowych, przy ujemnym realnym oprocentowaniu.
Drastycznie spadło zainteresowanie kredytem bankowym przeznaczanym na cele konsumpcyjne. Zjawisko to, co prawda obserwujemy od połowy 2019 roku, jednak w ostatnich miesiącach uległo ono znacznemu pogłębieniu.

Nieznacznie poprawiło się w stosunku do ubiegłego miesiąca tempo napływu nowych zamówień w przedsiębiorstwach sektora przetwórstwa przemysłowego. Dotyczyło to jednak w przeważającej mierze przedsiębiorstw dużych i eksportujących. Mimo tej poprawy, w dłuższym horyzoncie, portfel zamówień w firmach produkcyjnych kurczy się od listopada ubiegłego roku.

Podobnie przedstawia się sytuacja finansowa firm. Począwszy od jesieni 2021 roku firmy sygnalizują pogarszanie się stanu swych finansów. W kwietniu nastąpiła niewielka poprawa, najprawdopodobniej wynikająca z wyjątkowo wysokiej produkcji sprzedanej w marcu br. Poprawa ta jest jednak bez znaczenia dla dominującej negatywnej tendencji utrzymującej się już od blisko roku.

Oceny na ogólnej sytuacji w gospodarce od początku pandemii przybierają ujemne wartości, co oznacza przewagę negatywnych ocen nad pozytywnymi. Od jesieni ubiegłego roku przewaga odsetka menadżerów oceniających negatywnie tendencje w gospodarce nad odsetkiem ocen pozytywnych zwiększa się z miesiąca na miesiąc.

Na warszawskiej giełdzie w dalszym ciągu dominują spadki, a realna wartość indeksu WIG straciła w stosunku do swego ostatniego szczytu z września 2021 około 20%.

BIEC