Strona główna Porady ekspertów Działalność gospodarcza Sprzedaż przez Internet – jak ująć koszty transportu?

Sprzedaż przez Internet – jak ująć koszty transportu?

0
Sprzedaż przez Internet – jak ująć koszty transportu?

Dokonujemy sprzedaży towarów przez internet. W jaki sposób na fakturach ujmować koszt transportu? Czy jako odrębną pozycję, czy też jego wartość wliczać do podstawy opodatkowania?

Odpowiedź:

Cena sprzedaży towarów powinna obejmować również koszty transportu. Usługa transportowa jest jednym z elementów kosztu dostawy towarów, nie należy jej odrębnie wykazywać na fakturze.
Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Koszt przesyłki stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych, kształtujących kwotę należną, którą sprzedawca żąda od nabywcy. Skoro zatem kwota należna stanowiąca całość świadczenia należnego od nabywcy, obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych z dokonywaną przez podatnika sprzedażą oraz inne elementy kształtujące w efekcie kwotę żądaną od nabywcy, to koszty wyłożone przez sprzedającego w imieniu nabywcy winny wchodzić w podstawę opodatkowania i nie powinny być odrębnie fakturowane z odrębną stawką podatku od towarów i usług właściwą dla tych usług. Sprzedawca towarów dostarczając je nabywcy dokonuje wyłącznie ich sprzedaży, natomiast koszty dodatkowe które ponosi, wchodzą w skład jego podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów.
Dlatego też  koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów powinny nie tylko zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów, ale winny być także opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży towarów.
Stanowisko taki potwierdzają organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP1/443-1068/08-4/IG, z 5 września 2009 r., gdzie czytamy:
„(…)Koszt przesyłki stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych, kształtujących kwotę należną, którą sprzedawca żąda od nabywcy. Skoro zatem kwota należna stanowiąca całość świadczenia należnego od nabywcy, obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych z dokonywaną przez podatnika sprzedażą oraz inne elementy kształtujące w efekcie kwotę żądaną od nabywcy, to koszty wyłożone przez sprzedającego w imieniu nabywcy winny wchodzić w podstawę opodatkowania i nie powinny być odrębnie fakturowane z odrębną stawką podatku od towarów i usług właściwą dla tych usług. Sprzedawca towarów dostarczając je nabywcy dokonuje wyłącznie ich sprzedaży, natomiast koszty dodatkowe które ponosi, wchodzą w skład jego podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów.
W związku z tym w Pana przypadku cała kwota pobrania, która zawiera wartość sprzedanego towaru łącznie z wartością opłaty pocztowej, wyodrębnionej na tym samym dowodzie nadania powinna zostać zaewidencjonowana w kasie fiskalnej jako obrót, pomniejszony oczywiście o kwotę należnego podatku, gdyż świadczona jest w tym przypadku jedna dostawa określonego towaru wraz z kosztami jego wysyłki (…)”.
Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w piśmie nr ITPP1/443-1062/09/DM, z 18 stycznia 2010 r., gdzie czytamy:
„(…)Dokonując sprzedaży towarów, sprzedawca dokonuje wyłącznie dostawy towarów, nie świadczy usług pocztowych. Koszty dodatkowe które ponosi, wchodzą w skład jego podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów. Zatem stanowiąca taki koszt dodatkowy, między innymi, opłata pocztowa, jest jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, która w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, iż koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów, jako element świadczenia zasadniczego, winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji tego świadczenie czyli sprzedaży towarów (…)”.

Podstawa prawna:
– art. 29 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Rafał Styczyński
doradca podatkowy