Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Sprzedaż wysyłkowa: kiedy można zastosować zwolnienie z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Sprzedaż wysyłkowa: kiedy można zastosować zwolnienie z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

0
Sprzedaż wysyłkowa: kiedy można zastosować zwolnienie z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z ewidencjonowania za pomocą kasy realizowanej sprzedaży wysyłkowej?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2013 r. (data wpływu 24 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 lipca 2013 r. (data wpływu 18 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

prawa do zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży realizowanej w systemie wysyłkowym, w przypadku, gdy zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku, payu – jest prawidłowe,
prawa do zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży realizowanej w systemie wysyłkowym, w przypadku, gdy zapłata w całości następuje za pośrednictwem kuriera – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży realizowanej w systemie wysyłkowym.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 lipca 2013 r. (data wpływu 18 lipca 2013 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego, pytania oraz własnego stanowiska.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

W tym momencie sprzedaż wysyłkowa jest ewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej oraz poprzez firmowe konto bankowe. Jest to 99% ogółu ewidencji na kasie fiskalnej, ponieważ 1 % zajmuje ewidencjonowanie poprzez kasę fiskalną sprzedaży w sklepie stacjonarnym. Jest to bardzo utrudniające, ponieważ Wnioskodawca ma kilkaset zamówień dziennie, które musi ewidencjonować w dwojaki sposób.

Wnioskodawca prowadzi działalność od 24.05.2007 r. W maju 2007 obroty dla osób fizycznych nieprowadzących działalności przekroczyły 20.000 zł, kasa zainstalowana w dniu 24-05-2007 r.

Za świadczone usługi sprzedaży wysyłkowej zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku, kuriera, payu. Wnioskodawca wskazał, iż z ewidencji i dowodów dokumentujących sprzedaż świadczonych usług jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczy.
Wnioskodawca nie dokonuje jakiejkolwiek dostawy towarów i nie świadczy jakiekolwiek usługi wymienionej w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie. (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z ewidencjonowania za pomocą kasy realizowanej sprzedaży wysyłkowej…

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) z § 2 ust. 1 rozporządzenia MF z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika, iż czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia są zwolnione z rejestrowania za pomocą kasy. W przypadku przedsiębiorstwa Zainteresowanego, które zajmuje się stacjonarnym handlem w sklepie (w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna i rejestrowana za pomocą kasy) oraz sprzedażą wysyłkową zwolnienie z kas odnosi się wyłącznie do handlu wysyłkowego (poz. 36 cz. II załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia). Klienci Wnioskodawcy z systemu wysyłkowego płacą za dostawę przelewem a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na jaką rzecz została dokonana, innymi słowy identyfikacja dostaw i płatności jest możliwa w oparciu o dane określone w treści przelewów. Kasa, jaką posiada Zainteresowany winna rejestrować wyłącznie sprzedaż detaliczną realizowaną w sklepie stacjonarnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:

w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży realizowanej w systemie wysyłkowym, w przypadku, gdy zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku, payu – uznaje się za prawidłowe,
w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży realizowanej w systemie wysyłkowym, w przypadku, gdy zapłata w całości następuje za pośrednictwem kuriera – uznaje się za nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (…).

Od dnia 1 stycznia 2013 r. kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), zwanym dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 36 rozporządzenia wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
Spółka nie dokonuje dostaw towarów usług określonych w § 4 rozporządzenia.
Niespełnienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów oraz świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w tym momencie sprzedaż wysyłkowa ewidencjonuje przy pomocy kasy fiskalnej oraz poprzez firmowe konto bankowe. Jest to 99% ogółu ewidencji na kasie fiskalnej, ponieważ 1 % zajmuje ewidencjonowanie poprzez kasę fiskalną sprzedaży w sklepie stacjonarnym. Za świadczone usługi sprzedaży wysyłkowej zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku, kuriera, payu. Wnioskodawca wskazał, iż z ewidencji i dowodów dokumentujących sprzedaż świadczonych usług jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczy i na jaką rzecz została dokonana. Wnioskodawca nie dokonuje jakiejkolwiek dostawy towarów lub świadczy jakiekolwiek usługi wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.

Analizując okoliczności przedstawione w złożonym wniosku stwierdzić należy, że sprzedaż w systemie wysyłkowym nie została wymieniona w § 4 ust. 1 rozporządzenia, jako podlegająca bezwzględnej ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ponadto, we wniosku wskazano, iż z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na jaką rzecz została dokonana.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż przyjęty przez Wnioskodawcę sposób dokumentacji sprzedaży w systemie wysyłkowym, dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku, gdy zapłata w całości będzie następowała za pośrednictwem poczty, banku, payu, będzie spełniał przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, wynikające z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 ww. załącznika do rozporządzenia.

Zatem w powyższym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu natomiast do dokumentacji sprzedaży wysyłkowej, w sytuacji, gdy zapłata w całości będzie następowała za pośrednictwem kuriera, a w opisie sprawy nie wskazano, iż kurier będzie przekazywał środki pieniężne na rachunek bankowy Wnioskodawcy, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało zwolnienie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w połączeniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

Zatem w tym przypadku, Wnioskodawca będzie obowiązany dokonywać ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

W świetle powyższego, stanowisko Zainteresowanego w tym zakresie, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dn. 07.08.2013 r. nr IPTPP4/443-276/13-4/OS