Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Środki finansowe, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium RP badania naukowe lub zamierzający podjąć naukę albo studia

Środki finansowe, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium RP badania naukowe lub zamierzający podjąć naukę albo studia

0
Środki finansowe, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium RP badania naukowe lub zamierzający podjąć naukę albo studia

Z dniem 24.05.br. weszły w życie kolejne przepisy wykonawcze wydane na podstawie nowej ustawy z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650, ze zm.), określające minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium RP badania naukowe lub prace rozwojowe bądź zamierzający podjąć lub kontynuować naukę w Polsce.

Dnia 19.05.2014 r. Rada Ministrów wydała następujące akty wykonawcze:

  • w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. poz. 676),
  • w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. poz. 677).

Środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium RP w wysokości co najmniej 543 zł na każdy miesiąc pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych musi posiadać cudzoziemiec:

  • który zamierza w Polsce podjąć lub kontynuować naukę – przy czym środki te muszą wystarczyć na okres 15 miesięcy lub przez cały okres pobytu, jeśli jest krótszy niż 15 miesięcy,
  • prowadzący w Polsce badania naukowe lub prace rozwojowe – przy czym środki te muszą wystarczyć na okres 12 miesięcy albo przez cały okres pobytu, jeśli jest krótszy niż 12 miesięcy.

Jeżeli cudzoziemiec, który przybył na terytorium RP lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej po 457 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu przez okresy, o których wyżej była mowa.
W przypadku nieposiadania przez cudzoziemca powyższych środków finansowych, wymóg posiadania tych środków uznaje się za spełniony, jeżeli cudzoziemiec dysponuje miesięcznie środkami finansowymi określonymi w § 2 ust. 3 omawianych aktów wykonawczych.
Cudzoziemiec musi ponadto posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego cudzoziemiec przybył na terytorium RP, nie mniejsze jednak niż:

  • 200 zł – jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z RP,
  • 500 zł – jeżeli przybył z państwa członkowskiego UE niesąsiadującego z RP,
  • 2500 zł – jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem UE.

Dopuszczalne jest również posiadanie tych środków w postaci równowartości powyższych kwot w walutach obcych. Regulacje dotyczące obowiązku posiadania biletu powrotnego lub środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej stosuje się odpowiednio do członków rodziny cudzoziemca (§ 3 ust. 2 cyt. rozp.).
Dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca wymaganych środków finansowych, zostały wyszczególnione w § 4 ust. 1 obydwu omawianych rozporządzeń.
Rozp. RM z dn. 19.05.2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. poz. 677) było poprzedzone rozp. MPiPS z dn. 16.12.2009 r. (Dz.U. Nr 222, poz. 1766), które utraciło moc z dniem wejścia w życie nowego aktu wykonawczego. Drugie z omawianych rozp. RM (Dz.U. poz. 676) nie zastępuje natomiast żadnych wcześniejszych przepisów.

Należy podkreślić, że w analogiczny sposób określono wymagania w zakresie minimalnych kwot, jakie musi posiadać cudzoziemiec, który podejmuje lub kontynuuje studia na terytorium RP. Odpowiednie regulacje w tym obszarze zawarto w rozp. RM z dn. 19.05.2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. poz. 681). Przywołane rozp. wchodzi w życie z dniem 27.05.br., uchylając jednocześnie dotychczasowe przepisy wykonawcze, tj. rozp. MPiPS z dn. 16.12.2009 r. (Dz.U. Nr 222, poz. 1766).

Maciej Ofierski