Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Staże podyplomowe, szkolenia i specjalizacje lekarzy, pielęgniarek oraz położnych – nadal finansowane z Funduszu Pracy

Staże podyplomowe, szkolenia i specjalizacje lekarzy, pielęgniarek oraz położnych – nadal finansowane z Funduszu Pracy

0
Staże podyplomowe, szkolenia i specjalizacje lekarzy, pielęgniarek oraz położnych – nadal finansowane z Funduszu Pracy

W roku 2015, identycznie jak w latach ubiegłych, lekarskie oraz pielęgniarskie staże, szkolenia i specjalizacje będą finansowane ze środków Funduszu Pracy (FP).

Odpowiednie regulacje w powyższym zakresie zawiera tzw. ustawa okołobudżetowa, czyli ustawa z dn. 05.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1877). Za pośrednictwem art. 6 wspomnianego aktu prawnego w art. 108 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) dodany został ust. 1fa. Zgodnie z tym przepisem – ze środków FP w 2015 r. są finansowane:

  • staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

Należy podkreślić, że ustawa okołobudżetowa przewiduje również zmiany do:

  • ustawy z dn. 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435, ze zm.).

Modyfikacje odnoszące się do wyżej wskazanych aktów normatywnych ujęto w art. 3 oraz art. 9 ustawy okołobudżetowej.

Ustawa okołobudżetowa weszła w życie z dniem 01.01.2015 r.

Maciej Ofierski