Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Świadczenia rodzinne dla cudzoziemców – zmiany od 01.05.br.

Świadczenia rodzinne dla cudzoziemców – zmiany od 01.05.br.

0
Świadczenia rodzinne dla cudzoziemców – zmiany od 01.05.br.

W dniu 01.05.br. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650), w ramach której przewidziano zmiany o charakterze dostosowawczym także w ustawie z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, ze zm.), zwanej dalej „u.ś.r.”.

Podstawą noweli do u.ś.r. jest art. 486 ustawy z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach. Jak już wcześniej wspomniano, zmiany, o których mowa, mają na celu dostosowanie przepisów u.ś.r. do nowych rozwiązań wynikających z powołanej ustawy o cudzoziemcach. Modyfikacji uległ art. 1 ust. 2 pkt 2 u.ś.r., który określa, jakie grupy cudzoziemców są uprawnione do świadczeń rodzinnych na terytorium RP. W wyliczeniu w tymże artykule lit. c otrzymała nowe brzmienie, co oznacza, że – począwszy od 01.05.br. – świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin w Polsce.
W katalogu osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, które są uprawnione do świadczeń rodzinnych, pojawiła się nowa kategoria podmiotów, chodzi mianowicie o cudzoziemców posiadających kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. Powyższej zmiany dokonano poprzez dodanie lit. d w wyliczeniu zawartym w art. 1 ust. 2 pkt 2 u.ś.r.

Maciej Ofierski