Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Świadczenia rzeczowe związane z promocją a PIT

Świadczenia rzeczowe związane z promocją a PIT

0
Świadczenia rzeczowe związane z promocją a PIT

Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od osób fizycznych, z tytułu przekazanych uczestnikom imprezy świadczeń rzeczowych o wartości od 20,00 zł do 200,00 zł?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2013 r. (data wpływu 28 lutego 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2013 r. (data wpływu 27 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika (pytanie Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.
Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 14 maja 2013 r., Nr IPTPB1/415-151/13-2/MAP, Nr IPTPP4/443-125/13-2/OS, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Wezwanie z dnia 14 maja 2013 r. skutecznie doręczono w dniu 16 maja 2013 r., następnie w dniu 27 maja 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 23 maja 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku po jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach działań związanych z promocją Gminy, planuje organizację Dnia Kobiet, podczas którego Burmistrz będzie wręczał przybyłym paniom upominki ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców/osoby fizyczne. Dla wszystkich pań zainteresowanych udziałem w imprezie przygotowano darmowe wejściówki, które będą do odbioru w Urzędzie, a każda z pań, która weźmie udział w imprezie będzie także brała udział w losowaniu nagród. Wnioskodawca szacuje, że jednorazowa wartość świadczeń przekazanych przez Niego dla jednej osoby nie przekroczy 200,00 zł.

Osobami obdarowanym nie będą pracownicy Wnioskodawcy lub osoby pozostające z Nim w
stosunku cywilnoprawnym. Nagrody/upominki ufundowane będą przez osoby trzecie (sponsorów). Podczas imprezy organizowanej przez Gminę podawana będzie do publicznej wiadomości informacja nt. fundatora nagrody rzeczowej, poprzez podanie Jego nazwy. Nie będzie to związane z promocją jego działalności, czy świadczeń.

Wnioskodawca stwierdza również, iż podczas imprez i festynów, organizowanych dla mieszkańców przez Gminę może zaistnieć sytuacja, w której społeczność lokalna (osoby fizyczne, stowarzyszenia) w swoim imieniu i rozrachunku będą prowadziły drobną sprzedaż, w tym domowych wyrobów kulinarnych, drobnego rękodzieła, np. ciasta, serwetki, etc. Wyroby te będą mogły być nabywane przez wszystkie osoby uczestniczące w imprezach i festynach. Powyższe wyroby nie będą jednak sprzedawane w imieniu, ani na rzecz Wnioskodawcy. Środki uzyskane ze sprzedaży ww. wyrobów zostaną w dyspozycji społeczności lokalnej i przeznaczone zostaną na ich bieżącą lub dalszą działalność. Przykładowy symbol wyrobów planowanych do sprzedaży podczas imprez i festynów, według klasyfikacji PKWiU to – 10. Artykuły spożywcze.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wartość sprzedaży opodatkowanej Gminy nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000,00 zł. Gmina wskazuje, iż nie będzie świadczyła czynności określonych w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od osób fizycznych, z tytułu przekazanych uczestnikom imprezy świadczeń rzeczowych o wartości od 20,00 zł do 200,00 zł…
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, uważa się w szczególności, kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a cyt. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200,00 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane wręczenie nagród podczas Dnia Kobiet w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku związane jest z działaniami promującymi świadczeniodawcę – Gminę, a wartość każdorazowego świadczenia na rzecz danej osoby, która wylosuje nagrodę, nie przekroczy równowartości kwoty 200,00 zł. W losowaniu będą brały udział osoby niebędące pracownikami świadczeniodawcy. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wartość otrzymanych w ten sposób świadczeń podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, na Gminie nie ciążą obowiązki płatnika z tytułu przekazywanych w ten sposób świadczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są inne źródła.

W myśl z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera bowiem jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do tego źródła.
Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68a powołanej ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, ma zastosowanie w przypadku otrzymania od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia w związku z jego promocją lub reklamą.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne”. Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno-reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne (np. kalendarze, upominki i drobne prezenty), czy też wykonuje nieodpłatnie usługi wchodzące w zakresie działalności gospodarczej dokonującego świadczenia.

W prawie podatkowym brak jest definicji promocji. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie.

Przepisy ww. ustawy podatkowej nie zawierają również definicji pojęcia reklamy, którą w oparciu o definicje słownikowe można określić jako rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, w celu zachęty do nabywania towarów i korzystania z określonych usług. Reklama jest to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta, jest skierowana i dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach działań związanych z promocją Gminy, Wnioskodawca planuje organizację Dnia Kobiet, podczas którego Burmistrz będzie wręczał przybyłym paniom upominki ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców/osoby fizyczne. Wnioskodawca szacuje, że jednorazowa wartość świadczeń przekazanych przez Niego dla jednej osoby nie przekroczy 200,00 zł. Osobami obdarowanym nie będą pracownicy Wnioskodawcy lub osoby pozostające z Nim w stosunku cywilnoprawnym.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż nieodpłatne przekazanie uczestnikom imprezy zorganizowanej przez Wnioskodawcę upominków o wartości nieprzekraczającej 200,00 zł, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 czerwca 2013 r. nr IPTPB1/415-151/13-5/MAP