Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2013 r.

Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2013 r.

0
Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2013 r.

Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych, tym razem z danymi za I kw. 2013 r. Z analizy NBP wynika, że w I kwartale 2013 r. nastąpił wzrost realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, jednak spożycie prywatne realnie spadło, a stopa oszczędzania wyniosła 1,6 proc.

 

W tym okresie realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych wzrosły w ujęciu rocznym o 3,6 proc., wobec spadku o 2 proc. w poprzednim kwartale. Zdaniem analityków NBP ten wzrost należy traktować jako pozytywny sygnał, jednak inne dane z gospodarki wskazują na słabszą aktywność gospodarczą w Polsce. Niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne (przede wszystkim tendencje recesyjne w strefie euro) pozwalają stwierdzić jednak, że dalsze podwyższenie się tempa wzrostu dochodów do dyspozycji brutto w najbliższym czasie jest mało prawdopodobne.

Spożycie prywatne w I kw. 2013 r. spadło realnie o 0,5 proc. r./r., tym samym pozostając w stagnacji już od trzech kwartałów. Analitycy NBP przewidują, że utrzymanie się relatywnie niskiego tempa wzrostu spożycia prywatnego, na co wskazują m.in. dane o sprzedaży detalicznej za II kwartał, bez większych zmian ze strony dochodów, może skutkować nieznacznym zwiększeniem się oszczędności dobrowolnych gospodarstw domowych.

Stopa oszczędzania w I kw. 2013 r. po korekcie sezonowej wyniosła 1,6 proc. Obniżenie się tego wskaźnika w porównaniu z poprzednimi kwartałami wynikało wyłącznie z różnic w wycenie wartości aktywów trzymanych w rezerwach ubezpieczeniowych. Z drugiej strony w I kw. 2013 roku podwyższyła się dobrowolna stopa oszczędzania, osiągając najwyższy poziom od początku 2012 r. (po wyeliminowaniu wahań sezonowych). Nadal jednak jest on bardzo niski, co skutkuje marginalizacją sektora gospodarstw domowych w strukturze oszczędności w gospodarce narodowej (od dłuższego czasu w przeważającym stopniu oszczędności generowane są przez sektor przedsiębiorstw).

Gospodarstwa domowe w I kw. 2013 r. zwiększyły swoje aktywa finansowe łącznie o 31,7 mld zł, przekraczając o około 8 proc. ich przyrost sprzed roku. Najwięcej z tych środków gospodarstwa domowe zdeponowały w bankach oraz przeznaczyły na zakup akcji i innych udziałów kapitałowych: w ciągu I kw. na lokatach bankowych przybyło 15,9 mld zł, zakupiono akcje spółek notowanych i nienotowanych na giełdzie na łączną kwotę 6,8 mld zł oraz jednostki funduszy inwestycyjnych o wartości 5,1 mld zł. Część środków pieniężnych pozostała w gospodarstwach domowych, zwiększając o 4,3 mld zł ich zasoby gotówkowe.

Natomiast zaciągnięte w analizowanym okresie przez gospodarstwa domowe nowe zobowiązania finansowe wyniosły 7,7 mld zł i stanowią niespełna 3/4 wartości zobowiązań sprzed roku.

Na podstawie danych ze statystyki monetarnej analitycy NBP przewidują, że w II kw. 2013 r. należy się liczyć z silniejszym niż przed rokiem przyrostem inwestycji w aktywa finansowe. Można się spodziewać zwiększenia zasobów utrzymywanych w gotówce, niemal trzykrotnie słabszego niż przed rokiem powiększania depozytów, ale zarazem wzmożonego zaangażowania w aktywa funduszy inwestycyjnych. W odniesieniu do zobowiązań finansowych dane monetarne za II kw. br. wskazują na kontynuację powolnego ożywienia na rynku kredytowym oraz zwiększanie się zadłużenia w skali podobnej do ubiegłorocznej.

Źródło: www.nbp.pl