Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Transfer za granicę świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych

Transfer za granicę świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych

0
Transfer za granicę świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych

Z dniem 18 października 2014 r. weszły w życie przepisy dające Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego możliwość dokonywania bezpośredniej wypłaty świadczeń przysługujących kombatantom i osobom represjonowanym za granicę na rachunek bankowy w państwie ich zamieszkania.

 

Dotychczas świadczenia te wypłacane były na rachunek bankowy świadczeniobiorcy w Polsce lub do rąk osoby upoważnionej przez emeryta do odbioru świadczenia w Polsce. W przypadku gdy świadczenie dla kombatantów i osób represjonowanych przysługiwało do emerytury lub renty podlegającej koordynacji na podstawie przepisów wspólnotowych UE lub dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym, emerytura lub renta była wypłacana bezpośrednio na zagraniczny rachunek bankowy osoby uprawnionej, natomiast świadczenie było wypłacane w Polsce.

Obecnie Kasa może dokonywać transferu za granicę świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych osobom uprawnionym, zamieszkałym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz państw, z którymi Polskę wiążą dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym. Są to następujące państwa: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Świadczenia przysługujące kombatantom i osobom represjonowanym objęte transferem za granicę to między innymi:

  • dodatek kombatancki,
  • dodatek kompensacyjny,
  • ryczałt energetyczny,
  • renta inwalidy wojennego lub wojskowego, przyznana kombatantowi na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, ze zm.).

Podjęcie wypłaty świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych do państwa zamieszkania następuje na wniosek osoby uprawnionej. Osoba pobierająca emeryturę lub rentę z ubezpieczenia społecznego rolników, do której przysługują wymienione świadczenia, wniosek o podjęcie transferu za granicę może złożyć w jednostce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która wypłaca tej osobie rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe.

Źródło: www.krus.gov.pl