Strona główna Porady ekspertów Umowa o pracę z członkiem zarządu

Umowa o pracę z członkiem zarządu

0
Umowa o pracę z członkiem zarządu

Czy prezes zarządu spółki akcyjnej może być zatrudniony w swojej spółce; na jakiej podstawie? Jak określa się jego wynagrodzenie?

Odpowiedź:

W oparciu o treść pytania należy zauważyć, iż stosunek organizacyjny powstaje w wyniku powołania przez właściwy organ spółki do pełnienia funkcji członka zarządu, natomiast dla powstania stosunku pracy czy zlecenia niezbędna jest dodatkowa czynność prawna w postaci zawarcia umowy o pracę/umowy zlecenia. Członka zarządu ze spółką wiąże przede wszystkim więź organizacyjno-prawna, która powstaje mocą aktu powołania. W spółce akcyjnej członka zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Niezależnie od aktu powołania pomiędzy spółką a członkiem zarządu może (ale nie musi) zostać nawiązany drugi stosunek prawny. Członek zarządu w spółce kapitałowej może zatem wykonywać swe obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, kontraktu menadżerskiego czy innej umowy nienazwanej). Ponadto, wskazane wyżej umowy mają na celu sprecyzowanie zasad wykonywania czynności członka zarządu, w tym i wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Co do kwestii ustalania wysokości wynagrodzenia członka zarządu spółki akcyjnej pełniącego/zatrudnionego na stanowisku prezesa spółki należy podkreślić, że odegra w tym zakresie przede wszystkim wola stron zawierających np. umowę o pracę tj. poprzez ustalenie w umowie wysokości wynagrodzenia za pracę wraz z ewentualnie innymi składnikami wynagrodzenia. Nie należy zapominać także o przepisach wewnątrzzakładowych, które tez mogą wpływać na kształtowanie wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki, w tym jej prezesa. Natomiast nie ma schematu określającego zasady ustalania wynagrodzenia członka zarządu, według którego należałoby się kierować w przedmiotowej kwestii.

Paweł Nowak
specjalista z zakresu prawa pracy