Strona główna Porady ekspertów Urlop dla pracującego na 3/4 etatu

Urlop dla pracującego na 3/4 etatu

0
Urlop dla pracującego na 3/4 etatu

Jak ustalić ilość dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika, który ukończył studia 26.06.2013? Pracownik ten jest zatrudniony w naszej firmie od 01.01.2013 na 1/2 etatu. Dostarczył świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy, gdzie był zatrudniony od 01.08.2012 do 29.02.2013 r., w tym był 31 dni na urlopie bezpłatnym w 2012 r. oraz 42 dni w 2013 r. od 01.01.2014 pracuje na 3/4 etatu. Jak obliczył ile wynosi jego wymiar urlopu?

 

Wymaga podkreślenia, że zaliczanie nauki w szkole do stażu urlopowego następuje na zasadach określonych w art. 155 Kodeksu pracy. Na ich podstawie do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia szkoły wyższej – 8 lat. Uwzględniając okres nauki w stażu urlopowym bierze się pod uwagę liczbę lat nauki odpowiadającą najwyższemu osiągniętemu poziomowi wykształcenia. W opisanym przypadku chodzi właśnie o ukończenie studiów wyższych. Ponadto, o czym wspomina art. 155 § 2 Kodeksu pracy, w przypadku gdy pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego co jest korzystniejsze dla pracownika. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym, ukończenie 26 czerwca 2013 r. szkoły wyższej pozwala na uwzględnienie w stażu urlopowym 8 lat, jednak z wyłączeniem biegnącego równolegle zatrudnienia (czyli okresu od podjęcia pracy do ukończenia studiów). A zatem będzie to cały okres zatrudnienia od 1 sierpnia 2012 r. do 29 lutego 2013 r. Co więcej, nie będzie też podlegał zaliczeniu do stażu urlopowego okres pracy w obecnym zakładzie pracy tj. od 1 stycznia 2013 r. do 26 czerwca 2013 r., kiedy to pracownik ukończył studia wyższe. Pozostały okres pracy (od 27 czerwca 2013 r. do nadal) należy zaliczyć do stażu urlopowego. Pracownik podejmując zatrudnienie u aktualnego pracodawcy tj. od 1 stycznia 2012 r. posiada staż pracy krótszy niż 10 lat, co uprawnia go do 20 dni urlopu. Według założenia opartego o opisany stan faktyczny, upływ 10 lat pracownik osiągnie dopiero w czerwcu 2015 r. Jednakże ów pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, początkowo w wymiarze ½ etatu, a od 1 stycznia 2014 r. w wymiarze ¾ etatu. Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. Osiągnięcie określonego w Kodeksie pracy okresu zatrudnienia, czyli co najmniej 10 lat, niezależnie od wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik świadczy pracę, uprawnia go do korzystania z wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego. W bieżącym roku kalendarzowym z dniem 1 stycznia 2015 r. przysługuje mu urlop w wymiarze 15 dni w skali roku kalendarzowego, (w wymiarze godzinowym 15 x 8 = 120 godzin urlopu). Wynika to z następującego działania: ¾ etatu x 20 dni – przy zatrudnieniu krótszym niż 10 lat. Z dniem 1 stycznia pracownik nabywa prawo do urlopu kolejnego w wymiarze, który wynika z posiadanego przez niego w tym dniu stażu pracy. Jednakże przed upływem roku, ze względu na przykład na ukończenie nauki w szkole, może dojść do osiągnięcia takiego stażu pracy, który uprawnia do urlopu w wymiarze wyższym. I tak jest w tym przypadku. Jeżeli przed nadejściem terminu, w którym powstało prawo do urlopu w zwiększonym wymiarze, pracownik wykorzysta urlop w wymiarze niższym, nabędzie on prawo do urlopu uzupełniającego. Jeżeli przed nadejściem terminu nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze pracownik nie wykorzysta urlopu w wymiarze niższym, to prawo do urlopu uzupełniającego nie powstanie, urlop ten zostanie bowiem „wchłonięty” przez urlop w wymiarze wyższym. W naszym przypadku, zakładając zatrudnienie pracownika w obecnym zakładzie pracy do końca 2015 r. pracownik ten ostatecznie nabędzie prawo do 20 dni. Wynika to z następującego działania:
26 dni x ¾ etatu = 19,5 dnia, po zaokrągleniu 20 dni w skali roku kalendarzowego.

Paweł Nowak

specjalista prawa pracy