Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury – nowe przepisy wykonawcze

Urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury – nowe przepisy wykonawcze

0
Urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 20.06.br. wchodzą w życie nowe przepisy zawarte w rozp. MS z dn. 16.04.2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (poz. 646), określające m.in. wymogi kwalifikacyjne oraz warunki płacowe dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych sądów i prokuratury.

W załączniku nr 1 do wymienionego rozp. wskazane zostały rodzaje stanowisk, na których są zatrudniani urzędnicy w sądach i prokuraturze oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk, w załączniku nr 2 do tego rozp. określono natomiast tabelę stanowisk dotyczących innych pracowników sądów i prokuratury wraz z odpowiadającymi im kryteriami kwalifikacyjnymi.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury są określone w załączniku nr 3 do omawianego rozp. Zgodnie z § 3 ust. 2 tego aktu wykonawczego godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego określonego stawką miesięczną oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

W załączniku nr 4 do cyt. rozp. zawarto tabelę mnożników służących do ustalenia wysokości dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury. Wysokość powyższego dodatku ustala się, stosując mnożniki określone w załączniku nr 4 do cyt. rozp., odnoszone do najniższego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego w załączniku nr 3 do omawianego rozp. W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji lub zajmowania więcej niż jednego stanowiska urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury przysługuje jeden najwyższy dodatek spośród dodatków należnych z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

Ponadto urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury:

  • dyrektor sądu albo właściwy prokurator może przyznać dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, w szczególności zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności. Dodatek przyznaje się na czas określony w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji łącznie,
  • mogą być przyznane nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej z funduszu nagród,
  • mogą być przyznawane premie z funduszu premiowego.

W § 8 cyt. rozp. określono zasady obliczania oraz wypłaty dodatku za wieloletnią pracę (tzw. dodatku stażowego), z kolei w § 9 ustalono sposób dokumentowania prawa do nagrody jubileuszowej oraz postępowanie związane z obliczaniem i wypłatą tego świadczenia.
Urzędnikowi i innemu pracownikowi sądów i prokuratury przysługuje także dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

Osoba podejmująca pracę w sądzie i prokuraturze, która ma być zatrudniona na stanowiskach wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do cyt. rozp. musi odbyć staż urzędniczy, który obejmuje zajęcia teoretyczne, uwzględniające w szczególności organizację i funkcjonowanie sądów albo prokuratury, oraz zajęcia praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu. Wymiar godzin zajęć teoretycznych wynosi 8 godzin lekcyjnych miesięcznie. Zasady organizowania stażu urzędniczego określają szczegółowo przepisy zawarte w § 11–14 cyt. rozp. Zgodnie z § 15 ust. 1 omawianego aktu wykonawczego – w ostatnim miesiącu stażu stażysta przystępuje do egzaminu. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora sądu albo właściwego prokuratora. Egzamin odbywa się w formie pisemnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji, w obecności kierownika stażu lub opiekuna stażystów. Komisja określa wynik ocenami: „bardzo dobry”, „dobry”, „dostateczny”, „niedostateczny”. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. Wynik egzaminu podaje się do wiadomości zainteresowanemu. Po zakończeniu stażu dyrektor sądu albo właściwy prokurator sporządza ocenę końcową stażu, w której uwzględnia wynik egzaminu oraz opinie sporządzone przez kierownika stażu lub opiekuna stażystów. O treści oceny informuje się stażystę.

W przepisie przejściowym (§ 17 cyt. rozp.) ustalono, że urzędnik lub inny pracownik zatrudniony w sądzie albo w prokuraturze, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych w nowym rozp. dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie tego aktu wykonawczego, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

Z dniem wejścia w życie nowych przepisów tracą moc dotychczasowe regulacje zawarte w rozp. MS z dn. 30.03.2010 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 299).

Maciej Ofierski