Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Uznanie kwalifikacji w zawodach związanych z ochroną osób I mienia

Uznanie kwalifikacji w zawodach związanych z ochroną osób I mienia

0
Uznanie kwalifikacji w zawodach związanych z ochroną osób I mienia

Od 01.01.2014 r. wchodzi w życie zmiana do rozp. MSWiA z dn. 02.03.2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz.U. Nr 45, poz. 268), wprowadzona na mocy rozp. nowelizującego wydanego przez MSW dnia 09.12.2013 r. (Dz.U. poz. 1561).

Zmiana, o której mowa powyżej, polega na określeniu nowego katalogu zawodów w zakresie zawodów pracownika ochrony i detektywa, w odniesieniu do których organem właściwym do uznawania kwalifikacji jest Komendant Główny Policji. Zgodnie zatem z brzmieniem pkt 2 w § 1 rozp. podstawowego – w wersji po nowelizacji – Komendant Główny Policji jest upoważniony do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA – stronach umowy o EOG w następujących zawodach regulowanych:

  • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
  • kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego,
  • detektyw.

Warto także dodać, że z dniem 01.01.2014 r. wchodzą w życie niewielkie zmiany do rozp. MSWiA z dn. 27.11.2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności do wykonywania zawodu pracownika ochrony (Dz.U. Nr 219, poz. 1407), wynikające z rozp. MSW z dn. 06.12.2013 r. (Dz.U. poz. 1548). Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianego rozp., zmiany w drugim akcie wykonawczym mają charakter redakcyjny i polegają na dostosowaniu regulacji zawartych w rozp. do zmienionych przepisów rangi ustawowej.