Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe VAT: sprzedaż auta po leasingu

VAT: sprzedaż auta po leasingu

0
VAT: sprzedaż auta po leasingu

Wnioskodawca zamierza korzystać na podstawie umowy leasingu operacyjnego na potrzeby działalności gospodarczej z samochodu osobowego. Po wykupie tego pojazdu zamierza wykorzystywać ten pojazd wyłącznie do celów prywatnych, niewprowadzając go do ewidencji środków trwałych. Rozważa także możliwość sprzedaży tego samochodu po półrocznym okresie użytkowania. Czy sprzedaż samochodu będzie podlegała ustawie o VAT?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2013 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży samochodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży samochodu.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług farmaceutycznych. Zamierza korzystać na podstawie umowy leasingu operacyjnego na potrzeby działalności gospodarczej z samochodu osobowego. Po wykupie tego pojazdu zamierza Pani wykorzystywać ten pojazd wyłącznie do celów prywatnych, niewprowadzając go do ewidencji środków trwałych. Rozważa Pani także możliwość sprzedaży tego samochodu po półrocznym okresie użytkowania.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie sprowadzające się do kwestii:

Czy sprzedaż samochodu będzie podlegała ustawie o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, wykupiony z leasingu pojazd, niewprowadzony do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności, będzie traktowany jako składnik majątku osobistego, dla którego w momencie sprzedaży po półrocznym użytkowaniu będzie obowiązywał przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym. Sprzedaż ta nie będzie objęta przepisami ustawy o VAT. Rozumie Pani przez to, że po sprzedaży nie będzie musiała zapłacić podatku dochodowego, ani podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – na podstawie art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie ust. 2 cyt. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów – jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że jeżeli przed wykupem przedmiotowego samochodu podejmie Pani decyzję, że nie będzie on wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej i faktycznie do momentu jego sprzedaży samochód nie będzie w tej działalności wykorzystywany, to do czynności tej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto wskazać należy, że kwestia dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie rozstrzygnięta odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 grudnia 2014 r., sygn. ITPP2/443-1263/14/PS