Strona główna Aktualności oświatowe Dyrektor W tym roku dyrektorzy określą dodatkowe kryteria naboru do przedszkoli

W tym roku dyrektorzy określą dodatkowe kryteria naboru do przedszkoli

0
W tym roku dyrektorzy określą dodatkowe kryteria naboru do przedszkoli

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 to nie organy prowadzące, lecz dyrektorzy przedszkoli określą dodatkowe kryteria naboru – wynika z przepisów przejściowych tzw. ustawy rekrutacyjnej. 

 

Od 18 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Z tym dniem weszła w życie ustawa z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7), zwana powszechnie „ustawą rekrutacyjną”. W ustawie o systemie oświaty (rozdział 2a) określono kryteria, które powinni spełniać kandydaci ubiegający się o przyjęcie do poszczególnych typów i rodzajów placówek oświatowych. Podzielono je na trzy grupy: pierwsza uwzględnia sytuację rodzinną, finansową i zdrowotną ucznia i jego rodziny, druga – społeczne potrzeby rodziny, trzecia – indywidualne zdolności, zainteresowania i osiągnięcia kandydatów. 

Zgodnie z art. 20c ust. 4 i 6 u.s.o. kryteria zaliczane do drugiej grupy określa organ prowadzący. Są one brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Nie może być ich więcej niż sześć, organ ustala hierarchię tych kryteriów – przyznaje każdemu z nich określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Wyznaczone przez organ prowadzący kryteria muszą uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalne potrzeby społeczne (może to być np. dogodne położenie przedszkola względem miejsca zamieszkania czy miejsca pracy rodziców). Organ prowadzący określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. 

Przepisy przejściowe ustawy rekrutacyjnej wprowadzają odrębne zasady postępowania w rekrutacji na rok szkolny 2014/2015, jeżeli chodzi o nabór do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego. Dodatkowe kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 4 u.s.o., określą w tym roku dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5 u.s.o., określi natomiast wójt (burmistrz, prezydent miasta). Liczbę punktów za kryteria określą dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Spełnianie przez kandydata tych kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami. Przepisy art. 20c ust. 6, 9 i 10 u.s.o. stosuje się odpowiednio. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określą dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). 

Małgorzata Tabaszewska