Strona główna ZUS Emerytury i renty Waloryzacja 2015: kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Waloryzacja 2015: kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

0
Waloryzacja 2015: kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Niektóre osoby pobierające emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną i osiągające przychody z tytułu wykonywania dodatkowej pracy podlegają regułom tzw. zawieszalności. W związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych od marca br. zmieniają się kwoty maksymalnych zmniejszeń.

Jeżeli emeryt lub rencista osiągnie przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia, wypłacane mu świadczenie zostaje zawieszone przez ZUS. Jeżeli natomiast przychód mieści się w granicach od 70 do 130% średniej pensji – świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach).

W związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych zmianie ulegają kwoty maksymalnego zmniejszenia. Od dnia 01.03.2015 r. kwoty te zostaną zwiększone w oparciu o wskaźnik waloryzacji i wyniosą:

  • 561,70 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 421,31 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 477,47 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Podane wyżej kwoty maksymalnych zmniejszeń będą obowiązywać aż do następnej waloryzacji, czyli do dnia 29.02.2016 r. – w przeciwieństwie do kwot granicznych przychodu emerytów i rencistów, które to zmieniają się co kwartał.

W wyniku waloryzacji zmieniają się także kwoty przychodu powodujące zawieszenie świadczenia przedemerytalnego. Miesięczne kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie od 01.03.2015 r. do 29.02.2016 r. zostały ogłoszone w komunikacie Prezesa ZUS opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 212 i wynoszą odpowiednio:

  • dopuszczalna miesięczna kwota przychodu, stanowiąca 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 r., ogłoszonego do celów emerytalnych (powodująca zmniejszenie świadczenia) – 945,90 zł,
  • graniczna miesięczna kwota przychodu, stanowiąca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 r., ogłoszonego do celów emerytalnych (powodująca zawieszenie świadczenia) – 2648,50 zł.

Na podstawie wartości kwot miesięcznych można ustalić również roczne progi dochodowe powodujące zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia przedemerytalnego. Wartości te służą do korekty rozliczeń dokonywanej przez ZUS po zakończeniu roku kalendarzowego. 

Dopuszczalna roczna kwota przychodu od 01.03.2015 r. wynosi 11 350,80 zł, zaś graniczna roczna kwota przychodu – 31 782,00 zł.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych nadanym nowelizacją dnia 23 października 2014 r. w przypadku gdy w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 513,70 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 513,70 zł, z zastrzeżeniem, że jeżeli kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

B. Opar