Strona główna ZUS Emerytury i renty Waloryzacja 2015: opublikowano ustawę modyfikującą zasady podwyższania rent i emerytur

Waloryzacja 2015: opublikowano ustawę modyfikującą zasady podwyższania rent i emerytur

0
Waloryzacja 2015: opublikowano ustawę modyfikującą zasady podwyższania rent i emerytur

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1682 opublikowana została ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia w 2015 roku mechanizm waloryzacji świadczeń z powszechnego ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników oraz zaopatrzeniowych (w tym tzw. mundurowych) i dodatków do świadczeń.

 

 

Powyższa zmiana ma charakter incydentalny, co oznacza, że w zasadach waloryzacji zostanie zachowana dotychczasowa reguła procentowego podwyższania świadczeń, z jednoczesnym ustanowieniem progu minimalnego wzrostu świadczenia o kwotę 36 zł.

Przypomnijmy, waloryzacja stanowi mechanizm zmiany (zwiększenia) nominalnej wysokości świadczeń, mający przeciwdziałać spadkowi ich realnej wartości. W obecnym stanie prawnym system ubezpieczeń społecznych przewiduje waloryzację procentową, tj. z wykorzystaniem określonego wskaźnika, mnożąc przez wskaźnik waloryzacji kwotę świadczenia i podstawę jego wymiaru. Waloryzacja jest przeprowadzana od 1 marca, corocznie, w stosunku do świadczeń przyznanych przed jej terminem. Wskaźnik waloryzacji ma charakter mieszany: odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Zwiększenie jest negocjowane w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a w razie nieuzgodnienia stanowiska w terminie zakreślonym ustawą, zostaje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Zasady waloryzacji, o których tutaj mowa, są zawarte w art. 88–93 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), ale stosuje się je także do innych świadczeń – emerytur kapitałowych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, emerytur i rent wojskowych oraz emerytur i rent służb mundurowych), przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów.

Stosowanie zasad waloryzacji procentowej powoduje podwyższenie świadczeń o ten sam procent dla wszystkich świadczeniobiorców. W celu zapewnienia poprawy sytuacji emerytów i rencistów z niższymi świadczeniami, dla których kwota podwyższenia jest tym samym niższa, zdecydowano się na jednorazową zmianę reguł waloryzacji w 2015 roku, polegającą na połączeniu zasady procentowej z wprowadzeniem minimalnej kwoty podwyżki (36 zł). Wszystkie świadczenia poniżej 3333,33 zł miesięcznie będą podwyższone w większym stopniu niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie obowiązujących zasad (waloryzacja procentowa).

Od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak nie mniej niż o 36 zł. Największe wsparcie otrzymają osoby z najniższymi emeryturami. Ich świadczenia wzrosną o 4,26 proc.

W efekcie proponowanych zmian osoby pobierające minimalne emerytury i renty dostaną 880,45 zł. Gdyby zastosować wyłącznie waloryzację procentową, świadczenie wynosiłoby 853,57 zł.

W przypadku rent z powodu częściowej niezdolności do pracy oraz rent inwalidzkich III grupy minimalna podwyżka wyniesie 27 zł, czyli 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty. Waloryzacja emerytury częściowej nie będzie niższa niż 18 zł. Renta socjalna wyniesie 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Od 1 marca 2015 r. kwoty najniższych świadczeń będą następujące:

  • emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i renta rodzinna – 880,45 zł;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób częściowo niezdolnych do pracy – 675,13 zł;
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa – 1056,54 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 810,17 zł;
  • renta socjalna – 739,58 zł;
  • renta socjalna dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności – 369,79 zł;
  • świadczenie przedemerytalne – 1027,39 zł.

B. Opar
Źródło: www.rcl.gov.pl