Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Warunki realizacji usług rynku pracy – nowe rozporządzenie

Warunki realizacji usług rynku pracy – nowe rozporządzenie

0
Warunki realizacji usług rynku pracy – nowe rozporządzenie

W większości z dniem 27.05.br. wchodzą w życie przepisy nowego rozp. MPiPS z dn. 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. poz. 667). Część regulacji, odnoszących się głównie do pośrednictwa pracy przez OHP w ramach sieci EURES, wejdzie w życie z dniem 01.01.2015 r.

Wymienione rozp. ma zastosowanie do:

  • powiatowych urzędów pracy (PUP) i wojewódzkich urzędów pracy (WUP) – w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i organizacji szkoleń, zwanych dalej „usługami rynku pracy”,
  • OHP – w zakresie pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.

Usługi rynku pracy świadczy się bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, który wyklucza jakąkolwiek dyskryminację. Usługi rynku pracy świadczy się w pomieszczeniach, których powierzchnia i wyposażenie są dostosowane do zakresu działań podejmowanych przez PUP i WUP i do liczby zatrudnionych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi budynków użyteczności publicznej oraz bhp. Wyposażenie niezbędne do świadczenia wspomnianych usług w WUP i PUP obejmuje materiały metodyczne i literaturę specjalistyczną z zakresu usług rynku pracy oraz sprzęt określony w § 2 ust. 5 cyt. rozp. W razie gdy usługi rynku pracy wymagają kontaktów indywidualnych, powinny być świadczone w warunkach zapewniających poufność rozmów.

Formy prowadzenia pośrednictwa pracy określono w § 5 ust. 1 cyt. rozp. – może być ono realizowane zarówno poprzez bezpośredni kontakt pracownika urzędu pracy z osobą zarejestrowaną lub niezarejestrowaną, jak również przez udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez wyżej wymienione osoby, zgłaszanie ofert bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracodawcy z pracownikiem pośredniaka oraz w ramach giełd pracy i targów pracy. PUP pozyskuje i realizuje oferty pracy od pracodawców z terytorium RP. Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane wymienione w § 6 ust. 2 cyt. rozp. Ponadto PUP prowadzi, w postaci elektronicznej, karty pracodawców krajowych, z którymi współpracuje (§ 15 cyt. rozp.).

Zakres usług rynku pracy w odniesieniu do poradnictwa zawodowego został ustalony w § 46 ust. 1 cyt. rozp. Obejmuje on m.in. porady indywidualne, porady grupowe, szkolenia w dziedzinie umiejętności poszukiwania pracy realizowanego przez PUP, informacje zawodowe (indywidualne oraz grupowe), udostępnianie zasobów informacji zawodowych w siedzibie PUP lub WUP do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane bądź niezarejestrowane. Porada grupowa jest prowadzona dla grupy, która liczy nie więcej niż 16 osób, zaś szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest przeprowadzane dla grupy liczącej nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 16 osób.

Kwestie dotyczące organizacji szkoleń unormowano w rozdziale 4 omawianego akty wykonawczego. PUP sporządza listę zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów analitycznych oraz informacji wskazanych w § 66 ust. 1 cyt. rozp. PUP realizuje organizację szkoleń, udzielając osobom bezrobotnym i poszukującym pracy informacji i – zgodnie z indywidualnymi planami działania – pomocy w nabywaniu, podwyższaniu lub zmianie kwalifikacji, poprzez m.in.:

  • szkolenia zlecane lub powierzane instytucjom szkoleniowym dla grup bezrobotnych i poszukujących pracy kierowanych przez urząd pracy,
  • szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane w PUP oraz zlecane zgodnie z art. 24 ustawy o promocji zatrudnienia,
  • przyznawanie i realizację bonów szkoleniowych, 
  • udzielanie pożyczek szkoleniowych,
  • finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

PUP sporządza plan szkoleń na okres roku – plan ten obejmuje szkolenia grupowe oraz szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń, PUP jest obowiązany uwzględnić co najmniej 5 spośród 10 kryteriów wskazanych w § 69 ust. 1 cyt. rozp. (m.in. jakość oferowanego programu szkolenia, doświadczenie instytucji szkoleniowej, certyfikaty jakości usług, koszty szkolenia, sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia). W przypadku szkolenia zlecanego instytucji szkoleniowej starosta zawiera z wybraną instytucją szkoleniową umowę określającą warunki wyszczególnione w § 71 ust. 1 cyt. rozp. Do umowy załącza się program szkolenia (sporządzony zgodnie z założeniami zawartymi w § 71 ust. 3 cyt. rozp.), wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji oraz wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do jego oceny.

W rozdziale 5 omawianego rozp. określono zasady ustalania minimalnej liczby pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcję doradcy klienta w pełnym wymiarze czasu pracy. Liczbę tę ustala się według wzoru zawartego w § 86 ust. 2 cyt. rozp. W tej części rozp. określono także zasady zatrudniania w WUP pracowników zajmujących się pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES. Zarówno PUP, jak i WUP będą miały czas na dostosowanie stanu zatrudnienia do wymogów przewidzianych nowymi przepisami. Uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 88 oraz § 89 ust. 1–2 omawianego aktu wykonawczego.

Poprzednio obowiązujące unormowania będą miały zastosowanie do działań z zakresu wyboru instytucji szkoleniowych rozpoczętych do dnia wejścia w życie cyt. rozp.

Z dniem wejścia w życie rozp. MPiPS z dn. 14.05.2014 r. tracą moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, tj. rozp. MPiPS z dn. 14.09.2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193, ze zm.).

 Maciej Ofierski