Strona główna Zatrudnienie Zatrudnianie cudzoziemców Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy w RP przez pracodawców zagranicznych

Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy w RP przez pracodawców zagranicznych

0
Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy w RP przez pracodawców zagranicznych

W przepisie art. 672 k.p. określono minimalne standardy zatrudnienia, jakie należy zapewnić w przypadku wykonywania pracy na terytorium RP przez pracownika skierowanego do tej pracy na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem UE. Zgodnie z art. 671 § 2 k.p. Pracodawca, o którym mowa, kierujący pracownika do pracy na terytorium RP:

  • w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem zagranicznym,
  • w zagranicznym oddziale (filii) tego pracodawcy,
  • jako agencja pracy tymczasowej

–   zapewnia pracownikowi, w zakresie ustalonym w art. 672 k.p., warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów k.p. oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników.

Przepisy art. 671 i 672 k.p. stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium RP przez pracownika delegowanego do tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym członkiem UE.

Należy jednocześnie zauważyć, iż omawianych przepisów nie stosuje się do przedsiębiorstw marynarki handlowej w odniesieniu do załóg na morskich statkach handlowych, jeżeli pracodawca ma siedzibę w państwie będącym członkiem UE lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Minimalne warunki zatrudnienia, jakie pracodawca zagraniczny obowiązany jest zagwarantować pracownikowi oddelegowanemu do pracy w Polsce dotyczą:

1)  norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,

2)  wymiaru urlopu wypoczynkowego,

3)  minimalnego wynagrodzenia za pracę,

4)  wysokości dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,

5)  bhp,

6)  uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,

7)  zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,

8)  zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,

9)  wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Do pracowników delegowanych do wykonywania pracy na terytorium RP nie stosuje się warunków zatrudnienia wymienionych w pkt 2-4, jeżeli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wykonują oni na danym stanowisku – przez okres nie dłuższy niż 8 dni w ciągu roku, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy na tym stanowisku – wstępne prace montażowe lub instalacyjne poza budownictwem, przewidziane w umowie zawartej przez pracodawcę z podmiotem zagranicznym, których wykonanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów.

Pracodawcy zagraniczni kierujący pracowników do wykonywania pracy na terytorium RP mogą – na pisemny wniosek skierowany do PIP – uzyskać informację o minimalnych warunkach zatrudnienia, w zakresie wynikającym z cyt. przepisów k.p.

Maciej Ofierski