Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

0
Weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Z dniem 21 listopada br. weszła w życie opublikowana w Dz.U. pod poz. 1290 nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Jej nadrzędnym celem jest zwiększenie gwarancji wykonywania wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej z zachowaniem ich kompleksowości. Ustawa ma ponadto umożliwić przedłużanie okresu  obowiązywania wygasających umów o udzielanie tych świadczeń w przypadku ewentualnej niemożności ich dalszego udzielania.

 

Nowe przepisy wprowadzają na stałe instrument pozwalający wydłużyć lub zmienić obowiązującą umowę, gdy zachodzi ryzyko niezabezpieczenia lub brak jest zabezpieczenia udzielania świadczeń medycznych. Za zgodą prezesa NFZ, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, będzie można przedłużyć umowę, także zmienioną.

Nowelizacja uzupełnia podstawowe pojęcia ustawy, dodając definicje takie jak: ciągłość udzielanych świadczeń, kompleksowość udzielanych świadczeń i poradnia przyszpitalna. Ma to umożliwić doprecyzowanie rodzaju usług medycznych, które NFZ powinien udostępnić świadczeniobiorcom w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu precyzyjniej określone zostaną również wymagania konkursowe stawiane świadczeniodawcom.  W nowej definicji poradni przyszpitalnej ustalono, że mogą być w niej udzielane ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.

Ustawa przewiduje też usprawnienie postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć komisji konkursowych. Świadczeniodawca, którego ofertę odrzucono, będzie wnioskował o ponowne rozpatrzenie sprawy przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, a potem będzie mógł złożyć skargę w jednym z 16 wojewódzkich sądów administracyjnych. Ponadto, nowelizacja skraca z 30 do 14 dni czas przysługujący dyrektorowi na ponowne rozpatrzenie sprawy.

Nowelizacja ma ponadto ulepszyć działanie eWUŚ. Pacjenci, którzy mają prawo do leczenia, ale widnieją w tym systemie jako nieubezpieczeni, nie będą już musieli przy każdej wizycie składać oświadczenia o przysługujących im uprawnieniach. Będzie ono ważne przez miesiąc. Ponadto nowelizacja m.in. wydłuża o rok − do 1 stycznia 2016 r. − termin, w którym szpitale będą musiały zawrzeć umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Ustawa weszła w życie 21 listopada 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. definicji ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz poradni przyszpitalnej, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl