Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej

Weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej

0

Z dniem ogłoszenia, czyli 24 października br. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 27.09.2013 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. poz. 1240).

 

Przedsiębiorcy lepiej wykorzystają środki unijne

Podstawowym celem nowelizacji ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.) jest jak najpełniejsze wykorzystanie środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG). Ustawa m.in. eliminuje ograniczenie terminu przyznawania promes premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także wydłuża termin na zawieranie umów o udzielenie kredytu technologicznego.

Przepisy ww. ustawy umożliwiają udzielanie przez banki komercyjne przedsiębiorcom kredytu technologicznego, którego część zostaje spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Spłata części kredytu jest dokonywana w formie premii technologicznej. Kredyt technologiczny to instrument, który w sposób bezpośredni przyczynia się do rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw − premiuje projekty polegające na wdrażaniu technologii będących wynikami własnych opracowań przedsiębiorców lub będących wynikami przeprowadzonych na ich zlecenie prac rozwojowych, dotyczących nowych rozwiązań procesowych i produkcyjnych.

Dłuższe terminy

W myśl dotychczas obowiązujących przepisów bank kredytujący mógł zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do 31 października 2013 r. Na mocy nowelizacji termin ten wydłużono do 31 maja 2014 r., co umożliwi przyznanie dofinansowania projektom znajdującym się obecnie na listach rezerwowych.

Kolejna zmiana polega na uchyleniu przepisu, zgodnie z którym BGK może przyznać promesę premii technologicznej do dnia 15 września 2013 r., w związku z czym możliwe będzie przyznanie tych promes projektom zakwalifikowanym do dofinansowania w wyniku pozytywnie zakończonej procedury odwoławczej. Jednocześnie do ustawy dodano przepis ograniczający możliwość zawierania przez BGK umów o wypłatę premii technologicznej do dnia 30 czerwca 2014 r.

Częściowa wypłata premii technologicznej

Nowelizacja ma służyć przyspieszeniu wypłat środków beneficjentom poprzez ujednolicenie sposobu ich wypłaty z procedurą wypłaty obowiązującą w ramach innych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007−2013. Do tej pory wypłata dofinansowania (premii technologicznej) następowała dopiero po zrealizowaniu inwestycji technologicznej, przepisy nie pozwalały bowiem na dokonywanie na rzecz beneficjentów (małych i średnich przedsiębiorstw) wypłat zaliczkowych lub wypłat częściowych. Powodowało to ograniczenie w dostępie do środków finansowych podczas realizacji inwestycji. W efekcie warunki funkcjonowania przedsiębiorstw korzystających z działania 4.3 PO IG były trudniejsze w porównaniu do przedsiębiorstw korzystających z dotacji udzielanych w ramach innych działań PO IG, w których są możliwe częściowe wypłaty dofinansowania już w trakcie realizacji inwestycji. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla przedsiębiorstw wprowadzających innowacyjne produkty i usługi, gdyż okres zwrotu tego typu inwestycji może być znacząco dłuższy w porównaniu do inwestycji typowych.

W celu przyspieszenia wypłaty dofinansowania przyjęto zasadę, że po zrealizowaniu co najmniej 25% planowanej wartości inwestycji technologicznej przedsiębiorca będzie mógł składać wnioski o częściową wypłatę premii technologicznej.

B. Opar, źródło: www.rcl.gov.pl