Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

0
Weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Z dniem 8 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca rozwiązania, które pozwolą na jak najszybsze, a zarazem prawidłowe i efektywne wykorzystanie środków z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Nowelizacja wprowadza umowę partnerstwa oraz programy służące jej realizacji. W umowie partnerstwa będą zapisane uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków z budżetu UE. Będzie ona przygotowywana przez rząd z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych oraz zatwierdzana przez Komisję Europejską.

Umowa będzie określać sposób wydawania środków z europejskich funduszy: Rozwoju Regionalnego, Społecznego, Spójności, Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wspierających sektor morski lub rybacki. Na podstawie tej umowy będą opracowywane krajowe i regionalne programy, które staną się programami operacyjnymi perspektywy finansowej 2014-2020. One także będą zatwierdzane przez KE.

Zgodnie z ustawą działania w tym zakresie będzie koordynował minister właściwy ds. rozwoju regionalnego przy pomocy tworzonego Komitetu ds. Umowy Partnerstwa. Sprawozdania z realizacji umowy będą sporządzane co roku przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i przedkładane rządowi, a w latach 2017 i 2019 także Komisji Europejskiej.

Ustawa wprowadza ponadto instytucję kontraktu terytorialnego, który zastąpi kontrakt wojewódzki. Ma to zapewnić lepszą koordynację działań prorozwojowych podejmowanych przez rząd i samorząd. Kontrakt terytorialny będzie umową między rządem a samorządem, określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju i województwa. Będzie w nim zapisany również sposób finansowania, koordynacji i realizacji tych działań, a także dofinansowanie programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności.

Źródło: www.sejm.gov.pl