Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Większe bezpieczeństwo realizacji umów o podwykonawstwo

Większe bezpieczeństwo realizacji umów o podwykonawstwo

0
Większe bezpieczeństwo realizacji umów o podwykonawstwo

W dniu 24 grudnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1473). Nowe przepisy m.in. wzmacniają ochronę słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności poprzez zapewnienie terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia.

Nowelizacja jest odpowiedzią na występujące w ramach realizacji zamówień publicznych, coraz częstsze sytuacje nieregulowania należności podwykonawcom zaangażowanym w proces inwestycyjny związany z realizacją zamówień na roboty budowlane. Znaczna część nowych regulacji dotyczy zatem tylko robót budowlanych, bo właśnie w tym zakresie zamówień, z uwagi na ich skalę, dochodzi do najczęstszych sytuacji związanych z pokrzywdzeniem podwykonawców.

Nowe regulacje zwiększają bezpieczeństwo prawidłowej realizacji zamówień publicznych poprzez nowe mechanizmy nadzoru nad ich wykonaniem. Wzmacniają także możliwości egzekwowania przez podwykonawców ich praw np. do terminowej i pełnej wypłaty wynagrodzenia.

Ustawa nakłada na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane, w terminie 7 dni od ich zawarcia. Wyjątkiem będą kontrakty o wartości niższej niż 0,5 proc. wartości umowy między zamawiającym a wykonawcą i jednocześnie nieprzekraczającej 50 tys. zł, a także te kontrakty, które sam zamawiający wskazał jako niepodlegające temu obowiązkowi.

Zgodnie z nowymi przepisami zaakceptowani przez zamawiającego podwykonawcy będą mogli zwrócić się do niego o bezpośrednią zapłatę należnego wynagrodzenia w sytuacji gdy nie otrzymają zapłaty od wykonawcy. Kwota ta będzie potrącana z wynagrodzenia wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania takich zapłat, jak również zrealizowanie ich na kwotę większą niż 5 proc. umowy w sprawie zamówienia publicznego, może być podstawą do odstąpienia od niej przez zamawiającego.

Ponadto nowelizacja daje możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego osobistej realizacji przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na wykonanie niektórych prac lub usług.

Źródło: www.sejm.gov.pl, oprac.: B. Opar