Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – nowy wzór formularza

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – nowy wzór formularza

0
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – nowy wzór formularza

Z dniem 30.06.br. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 11.03.2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. Nr 62, poz. 317, ze zm.), określające m.in. nowy wzór wniosku o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego. Przepisy zmieniające zawarto w rozp. MPiPS z dn. 17.06.2014 r. (Dz.U. poz. 824).

Dotychczasowy załącznik do rozp. MPiPS z dn. 11.03.2011 r., określający wzór wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, uzyskał nowe brzmienie (załącznik do rozp. nowelizującego MPiPS z dn. 17.06.2014 r.). Oznacza to, że wzór formularza oznaczonego symbolem Wn-W zawarty w załączniku do rozp. zmieniającego zastępuje obowiązujący do tej pory wzór dokumentu.
W ramach noweli zaktualizowano także treść § 11 rozp. podstawowego, poprzez uwzględnienie obecnego brzmienia przepisów prawa unijnego dotyczącego udzielania pomocy de minimis. Refundacja, o której mowa w rozp. MPiPS z dn. 11.03.2011 r., może być zatem przyznawana jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) albo w rozp. nr 1408/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach UE dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Ponadto, za pośrednictwem rozp. zmieniającego MPiPS z dn. 17.06.2014 r. wydłużono okres obowiązywania rozp. podstawowego – zgodnie z § 13 tego aktu wykonawczego w brzmieniu nadanym w drodze nowelizacji będzie on obowiązywał do dnia 30.06.2021 r.

Maciej Ofierski