Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Wnioski o wypłatę zaliczki z FGŚP – jednolite przepisy wykonawcze

Wnioski o wypłatę zaliczki z FGŚP – jednolite przepisy wykonawcze

0
Wnioski o wypłatę zaliczki z FGŚP – jednolite przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 04.12.2014 r. pod pozycją 1718 opublikowano obwieszczenie ministra pracy z dn. 18.11.2014 r., w załączniku do którego zawarty został jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 17.11.2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. Nr 261, poz. 1560).

W jednolitym tekście wspomnianego powyżej aktu wykonawczego uwzględniono zmiany wprowadzone rozp. MPiPS z dn. 29.11.2013 r. (Dz.U. poz. 1484), które weszło w życie z dniem 10.12.2013 r. W jednolitym tekście omawianego rozp. pominięto natomiast § 2 rozp. zmieniającego, który zawiera informację o terminie wejścia w życie przepisów nowelizujących.

W załącznikach 1–2 do rop. MPiPS z dn. 17.11.2011 r. określono wzory:

  • wniosku pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z FGŚP z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych,
  • wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet należnych świadczeń z FGŚP z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych.

Postępowanie w zakresie wypłaty zaliczek, o których mowa w powyższych wnioskach, regulują przepisy odpowiednio art. 12a i 14a ustawy z dn. 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.).
W rozp. MPiPS z dn. 17.11.2011 r. uregulowano ponadto tryb składania wniosków o wypłatę zaliczek i przekazywania środków finansowych FGŚP.

Maciej Ofierski