Strona główna Aktualności prawa pracy ZUS Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za I kw. 2014 r.

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za I kw. 2014 r.

0
Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za I kw. 2014 r.

Prezes ZUS podał wysokość wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2014 roku.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, ze zm.), przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek, jest waloryzowana kwartalnie.

Waloryzacja kwartalna polega na pomnożeniu składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie przez wskaźnik kwartalnej waloryzacji ogłaszany w Monitorze Polskim w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji. Wskaźnik ten jest z kolei obliczany na podstawie ostatnio ogłoszonego wskaźnika rocznej waloryzacji. Co istotne, w wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu.

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 16 czerwca 2014 r. wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 500) wynosi 101,28%. W stosunku do poprzedniego kwartału wskaźnik ten obniżył się o 0,29%.

B. Opar