Strona główna Aktualności prawa pracy ZUS Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za I kw. 2015 r.

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za I kw. 2015 r.

0
Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za I kw. 2015 r.

Prezes ZUS podał wysokość wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2015 roku. Wskaźnik ten utrzymano na takim samym poziomie jak w poprzednim kwartale.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 121), przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek, jest waloryzowana kwartalnie.

Waloryzacja kwartalna polega na pomnożeniu składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie przez wskaźnik kwartalnej waloryzacji ogłaszany w Monitorze Polskim w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji. Wskaźnik ten jest z kolei obliczany na podstawie ostatnio ogłoszonego wskaźnika rocznej waloryzacji. Co istotne, w wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu.

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 czerwca 2015 r. wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 556) wynosi 101,22%. W stosunku do poprzedniego kwartału wskaźnik ten nie uległ zmianie.

B. Opar