Strona główna Aktualności prawa pracy ZUS Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za III kw. 2013 r.

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za III kw. 2013 r.

0
Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za III kw. 2013 r.

Prezes ZUS podał wysokość wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 roku.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek, jest waloryzowana kwartalnie.

Waloryzacja kwartalna polega na pomnożeniu składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie przez wskaźnik kwartalnej waloryzacji ogłaszany w Monitorze Polskim w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji. Wskaźnik ten jest z kolei obliczany na podstawie ostatnio ogłoszonego wskaźnika rocznej waloryzacji. Co istotne, w wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu.

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2013 r. wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 955) wynosi 101,57%. Wskaźnik ten nie zmienił się w stosunku do poprzedniego kwartału.

Subkonta prowadzone są od 1 maja 2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25.03.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 75, poz. 398).

B. Opar