Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.

0
Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. nie będzie podlegała waloryzacji.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 19.11.2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 954) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r. wynosi 97,6%.W związku z tym, że nie przekroczył on 100% podstawa wymiaru w tym okresie nie podlega waloryzacji.

Zasady obliczania wysokości świadczenia rehabilitacyjnego określono w art. 19 ust. 1–2 ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.), dalej „ustawa chorobowa”. Podstawą wymiaru świadczenia jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego osoby niezdolnej do pracy:

  • ustalona w momencie uzyskania prawa do pobierania zasiłku przez osobę niezdolną do pracy, następnie
  • przeliczona w momencie nabycia prawa do pobierania świadczenia rehabilitacyjnego – z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji, ogłaszanego dla każdego kwartału kalendarzowego.

Jak wskazano w art. 19 ust. 2 ustawy chorobowej, do obliczeń należy zastosować wskaźnik waloryzacji obowiązujący w kwartale, w którym przypada 1. dzień okresu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.

Przypominamy, że kwoty świadczenia rehabilitacyjnego wynoszą:

  • 90% podstawy, obliczonej w podany powyżej sposób – za okres pierwszych 3 miesięcy pobierania wspomnianego świadczenia lub
  • 75% podstawy – za pozostały okres albo
  • 100% podstawy – jeżeli niezdolność przypada w okresie ciąży.

B. Opar