Strona główna Interpretacje Interpretacje podatkowe Wydatki z tytułu pokrycia kosztów noclegu przyszłego pracownika

Wydatki z tytułu pokrycia kosztów noclegu przyszłego pracownika

0
Wydatki z tytułu pokrycia kosztów noclegu przyszłego pracownika

Wnioskodawca ma zamiar wprowadzić zasadę, zgodnie z którą osobie, która przeszła pozytywnie proces rekrutacyjny, spółka zapewni nocleg w dzień bezpośrednio poprzedzający termin nawiązania stosunku pracy, w przypadku, gdy osoba taka ma miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której spółka ma siedzibę. Czy wydatek z tytułu pokrycia kosztów noclegu będzie przychodem przyszłego pracownika?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2013 r. (data wpływu 5 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2013 r. (data wpływu 21 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania kosztów noclegu osobie, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania kosztów noclegu osobie, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr IPTPB1/415-237/13-2/MAP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 14 czerwca 2013 r. skutecznie doręczono w dniu 17 czerwca 2013 r., następnie w dniu 21 czerwca 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 19 czerwca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „A.” zwana dalej Spółką lub Wnioskodawcą, ma zamiar wprowadzić zasadę, zgodnie z którą osobie, która przeszła pozytywnie proces rekrutacyjny, Spółka zapewni nocleg w dzień bezpośrednio poprzedzający termin nawiązania stosunku pracy w przypadku, gdy osoba taka ma miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której Spółka ma siedzibę.

W uzupełnieniu złożonym w dniu 21 czerwca 2013 r., Wnioskodawca wskazał, iż:

  • osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacyjny są polskimi rezydentami podatkowymi,
  • osoby, o których mowa we wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej,

Spółka zapewni nocleg przyszłym pracownikom w ten sposób, że pokryje koszty dobowego pobytu przyszłego pracownika w hotelu,
Spółka poweźmie wiedzę, że spełnione zostały przesłanki do objęcia przychodów zwolnieniem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ten sposób, iż odbierze od przyszłych pracowników oświadczenie o spełnieniu dwóch przesłanek wynikających z art. 21 ust. 13 pkt 1 ww. ustawy – tj. niezaliczeniu świadczeń w koszty uzyskania przychodów i poniesieniu ich w celu uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postąpi prawidłowo, jeśli uzna, że wydatek poniesiony przez Spółkę z tytułu pokrycia kosztów noclegu przyszłego pracownika, na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, jest przychodem przyszłego pracownika z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), w związku z art. 21 ust. 13 ww. ustawy z tego powodu, iż zostały spełnione wymogi określone w tym ostatnim artykule – tj. jeżeli otrzymane świadczenie nie zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez przyszłego pracownika i zostało poniesione celu osiągnięcia przychodów przez przyszłego pracodawcę. W związku z powyższym osoba, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie będzie musiała wykazywać uzyskanego świadczenia jako przychodu w zeznaniu rocznym, a Spółka nie będzie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie na rzecz przyszłego pracownika w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zasadniczo stanowi przychód z innych, niż stosunek pracy, źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jednakże konieczność poniesienia kosztów noclegu przez osobę, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny w Spółce i w przypadku, gdy została podjęta decyzja o nawiązaniu z taką osobą stosunku pracy, mogłaby wpłynąć ujemnie na wizerunek Wnioskodawcy i w związku z tym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy pozwala zwolnić z opodatkowania przychód osoby niebędącej pracownikiem, a tym samym pozwala uniknąć obciążenia podatkiem dochodowym kandydata na pracownika i Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia i doręczenia informacji PIT-8C, w przypadku, gdy są spełnione warunki określone w art. 21 ust. 13 pkt 1 ww. ustawy – jeżeli otrzymane świadczenie nie zostało przez przyszłego pracownika zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostało poniesione w celu osiągnięcia przychodów przez przyszłego pracodawcę.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w piśmie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 r., Nr 1472/DPC/415-69/07/PK, w którym stwierdzono, że Spółka nie będzie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-8C, jeśli posiada udokumentowaną wiedzę, że spełnione są przesłanki skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodów zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy. Przy czym, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli Spółka będzie w fakturze VAT wystawionej przez podmiot świadczący usługi hotelarskie wskazana jako nabywca tej usługi, wówczas dokumentuje to w sposób należyty, iż świadczenie w postaci noclegu przyszłego pracownika nie zostanie przez niego zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostanie poniesione w celu osiągnięcia przychodów przez Wnioskodawcę.

Uzupełniając wniosek Wnioskodawca stwierdził, iż spełnienie warunków określonych w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie stwierdzone w odebranym przez Spółkę stosownym oświadczeniu, wówczas nie będzie miał zastosowania art. 42a ww. ustawy, zgodnie z którym osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W przypadku osób mających miejsce zamieszkania w Polsce, informację, o której mowa w tym przepisie, należy sporządzić na formularzu PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty w związku z czym do tej kategorii zaliczyć można również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Odrębnym przepisem, o którym mowa powyżej, jest m.in. obowiązujące od dnia 1 marca 2013 r. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Zgodnie natomiast z treścią art. 21 ust. 13 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) cyt. ustawy stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

  • w celu osiągnięcia przychodów lub
  • w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
  • przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
  • przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Należy zauważyć, iż w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy ustawodawca posłużył się terminem „podróż” bez określenia „służbowa”, dlatego też zakres tego zwolnienia jest szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 ust. 13 ww. ustawy.

Z zaprezentowanego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca ma zamiar wprowadzić zasadę, zgodnie z którą osobie, która przeszła pozytywnie proces rekrutacyjny, Spółka zapewni nocleg w dzień bezpośrednio poprzedzający termin nawiązania stosunku pracy, w przypadku, gdy osoba taka ma miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której Spółka ma siedzibę. Osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacyjny są polskimi rezydentami podatkowymi i nie prowadzą działalności gospodarczej. Spółka zamierza pokryć koszty dobowego pobytu przyszłego pracownika w hotelu. Spółka odbierze od przyszłych pracowników oświadczenie o spełnieniu dwóch przesłanek wynikających z art. 21 ust. 13 pkt 1 ww. ustawy – tj. niezaliczeniu świadczeń w koszty uzyskania przychodów i poniesieniu ich w celu uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż sfinansowanie, bądź zwrócenie przez Wnioskodawcę kosztów noclegu osobie, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny w dzień bezpośrednio poprzedzający termin nawiązania stosunku pracy, będzie stanowiło dla nich nieodpłatne świadczenie, które należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z innych źródeł. Jeżeli koszty noclegu nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów kandydata na pracownika oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu przez Wnioskodawcę, to w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy, przychód ten będzie wolny od podatku dochodowego.

Warunki do zastosowania zwolnienia określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) cyt. ustawy zostaną spełnione, jeśli koszty noclegu osoby, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny będą ponoszone przez Wnioskodawcę w celu uzyskania przez Niego przychodu i kandydat na pracownika otrzymanych świadczeń nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym podkreślić należy, iż ze zwolnienia korzystają świadczenia jedynie do wysokości limitów określonych w powołanych powyżej rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku, gdy sfinansowane bądź zwrócone przez Wnioskodawcę koszty noclegu ww. osobie nie będą spełniały kryteriów wskazanych w art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub będą przewyższały limit określony odrębnymi przepisami – odpowiednio – cała kwota refundacji kosztów noclegu lub nadwyżka ponad ustalony limit będzie podlegała wykazaniu w informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.

Odnosząc się natomiast do powołanego przez Wnioskodawcę pisma Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 r., Nr 1472/DPC/415-69/07/PK wskazać należy, iż dotyczy ono tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 lipca 2013 r., sygn. IPTPB1/415-237/13-4/MAP