Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Wymagania w zakresie zatrudnienia pracowników przez wykonawcę lub podwykonawcę – nowela przepisów o zamówieniach publicznych

Wymagania w zakresie zatrudnienia pracowników przez wykonawcę lub podwykonawcę – nowela przepisów o zamówieniach publicznych

0
Wymagania w zakresie zatrudnienia pracowników przez wykonawcę lub podwykonawcę – nowela przepisów o zamówieniach publicznych

Z dniem 19.10.br. wchodzą w życie zmiany do ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „P.z.p.”, które zawierają korzystne rozwiązania w zakresie zatrudniania pracowników przez wykonawców lub podwykonawców realizujących określone działania w ramach zamówień publicznych.

Modyfikacje do przepisów P.z.p. zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dn. 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1232). Za pośrednictwem wymienionej nowelizacji zmieniono m.in. regulacje dotyczące przygotowania postępowania w sprawie zamówienia publicznego. W art. 29 ust. 4 P.z.p. dodano zapis (pkt 4), zgodnie z którym zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z jego realizacją, odnoszące się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem albo charakterem tych czynności. Wskazanie przez zamawiającego powyższego wymogu ma zatem fakultatywny charakter.
Ze zmianą w art. 29 ust. 4 P.z.p. koresponduje korekta legislacyjna, jakiej dokonano w art. 36 P.z.p., który określa szczegółowe wytyczne dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. W art. 36 ust. 2 P.z.p., w pkt 9, dodano nowy zapis (lit. d). Oznacza to, że w przypadku gdy przepisy P.z.p. nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego zawiera również – jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 P.z.p., określenie w szczególności rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Maciej Ofierski