Strona główna Aktualności oświatowe Nauczyciele Wynagradzanie egzaminatorów w 2015 r. – będą zmiany

Wynagradzanie egzaminatorów w 2015 r. – będą zmiany

0
Wynagradzanie egzaminatorów w 2015 r. – będą zmiany

W 2015 r. prace egzaminacyjne z matematyki na egzaminie gimnazjalnym będą po raz pierwszy sprawdzane i oceniane przy pomocy narzędzi elektronicznych, czyli tzw. systemu e-ocenianie. To pociąga za sobą konieczność określenia nowych stawek dla egzaminatorów.

 

Egzamin gimnazjalny – matematyka

System e-ocenianie został opracowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania” w ramach PO KL Priorytet III (Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych). Ma zwiększyć rzetelność oceniania oraz usprawnić kontrolę jakości pracy egzaminatorów – oceny będzie można łatwo porównywać. Zdaniem MEN system ułatwi też pracę egzaminatorom, którzy będą mogli wyspecjalizować się w sprawdzaniu określonych typów zadań. Oczywiście, nie pozostanie to bez wpływu na ich zarobki – kwota wynagrodzenia będzie naliczana za każde zadanie i uzależniona od stopnia trudności sprawdzania zadań.

Obecnie egzaminator otrzymuje wynagrodzenie za sprawdzenie pracy egzaminacyjnej jednego zdającego (czyli za jeden arkusz egzaminacyjny) – kwota za jeden arkusz z zakresu matematyki na egzaminie gimnazjalnym to 0,212% stawki minimalnej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, a więc iloczyn 0,212% x 3109 zł, co daje 6,60 zł za jeden arkusz.

Projekt nowelizacji rozp. MEN z dn. 22.03.2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 334, ze zm.) określa w nowym § 3a warunki wynagradzania egzaminatora sprawdzającego prace egzaminacyjne z zakresu matematyki w systemie e-ocenianie. Propozycje kwot zostały przedstawione w załączniku nr 3 i kształtują się następująco:
1) za sprawdzenie jednego zadania o 1. stopniu trudności – 0,066% stawki (2,05 zł),
2) za sprawdzenie jednego zadania o 2. stopniu trudności – 0,080% stawki (2,49 zł).

Dyrektor CKE, w terminie do 15 marca roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, przekaże dyrektorom o.k.e. informację o stopniu trudności sprawdzania poszczególnych zadań z matematyki. Stopień trudności będzie zależał od czasu, jaki egzaminator będzie musiał poświęcić na sprawdzenie rozwiązania danego zadania oraz od złożoności zasad oceniania tego zadania. Suma kwot wynagrodzenia za wszystkie zadania zawarte w jednym arkuszu nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia za cały arkusz (czyli 0,212% stawki). Ponadto, w przypadku gdy zdający nie podejmie próby rozwiązania zadania, za to zadanie (za przeprowadzenie czynności administracyjno-technicznych) egzaminator otrzyma 5% kwoty wynagrodzenia przysługującego egzaminatorowi sprawdzającemu arkusz w tradycyjny sposób.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

Projekt nowelizacji odrębnie określa wysokość stawki dla egzaminatorów, którzy:
1) obserwują i oceniają część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, organizowanego także dla osób zdających ten egzamin w trybie eksternistycznym – będzie to 5,809% stawki za udział w jednej zmianie egzaminu (§ 3 ust. 5), czyli 180,60 zł;
2) sprawdzają i oceniają część praktyczną ww. egzaminu, której jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, organizowanego także dla osób zdających ten egzamin w trybie eksternistycznym – będzie to 0,968% stawki za każdą sprawdzoną pracę egzaminacyjną (nowy § 3 ust. 6), czyli 30,10 zł.

Ta zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom o.k.e., które domagały się doprecyzowania dotychczasowych zapisów. Ponieważ egzamin zawodowy odbywa się w ciągu całego roku, MEN zamierza wprowadzić przepis przejściowy, zgodnie z którym do umów zawartych z egzaminatorami przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji, stosuje się przepisy dotychczasowe. Zgodnie z art. 9c ust. 10 u.s.o. umowy te podpisują dyrektorzy o.k.e., a określa się w nich zakres obowiązków egzaminatorów i wysokość przysługującego im wynagrodzenia.

Planowany termin wejścia w życie nowelizacji to 20 marca 2015 r.

Małgorzata Tabaszewska