Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy nauczycieli akademickich – zmiany w rozporządzeniu

Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy nauczycieli akademickich – zmiany w rozporządzeniu

0
Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy nauczycieli akademickich – zmiany w rozporządzeniu

Z dniem 01.08.br. weszły w życie zmiany do rozp. MKiDN z dn. 02.11.2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 203, poz. 1499, z późn. zm.) wprowadzone za pośrednictwem rozp. nowelizującego, wydanego przez MKiDN dnia 17.07.2014 r. (Dz.U. poz. 959). Przywołany akt zmieniający został wydany w celu wykonania wyroku TK, w którym zakwestionowano jeden z przepisów rozp. MKiDN z dn. 02.11.2006 r.

 

W wyroku TK z dn. 16.07.2013 r., sygn. akt P 53/11 (Dz.U. z 08.08.2013 r. poz. 904) skład sędziowski uznał, że § 7 ust. 1 rozp. MKiDN z dn. 02.11.2006 r. (Dz.U. Nr 203, poz. 1499, ze zm.) w zakresie, w jakim przy ustalaniu ekwiwalentu za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego obliczonego w stosunku do składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości, nakazuje obliczanie tego ekwiwalentu, przyjmując za podstawę dni kalendarzowe, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji. Sędziowie TK postanowili jednocześnie odroczyć termin, w którym niekonstytucyjny zapis utraci moc. Oznacza to, że wspomniany przepis traci moc obowiązującą z dniem 08.08.2014 r.

Aby dostosować przepisy rozp. MKiDN z dn. 02.11.2006 r. do wymogów konstytucyjnych, wydane zostały regulacje zmieniające zawarte w rozp. nowelizującym MKiDN z dn. 17.07.2014 r.

Z uwagi na fakt, iż podważony przez TK § 7 ust. 1 rozp. MKiDN z dn. 02.11.2006 r. pozostaje w ścisłej relacji z § 5 ust. 1 tegoż aktu wykonawczego, dokonano zmiany brzmienia drugiego z wymienionych przepisów. W procedurze określonej w tym zapisie, określającej sposób ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu, odniesienie do liczby dni kalendarzowych danego miesiąca zostało zastąpione stałą liczbą 21 dni. Oznacza to zatem, że wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego w części ustalonej na podstawie składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składników wynagrodzenia określonych procentowo od tych stawek oblicza się, dzieląc sumę tych składników przysługujących w miesiącu wykorzystania urlopu przez 21. Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego mnoży się przez liczbę dni tego urlopu. Te same zasady stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Zmiana brzmienia § 6 rozp. podstawowego ma redakcyjny charakter i polega na uwzględnieniu w tym przepisie modyfikacji treści § 5 ust. 1 nowelizowanego rozp.

W podobny sposób skorygowano § 7 ust. 2 rozp. MKiDN z dn. 02.11.2006 r. – po noweli przepis ten stanowi, że do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego uwzględnia się składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek w wysokości przysługującej nauczycielowi akademickiemu w miesiącu, w którym nabył prawo do tego ekwiwalentu.

Maciej Ofierski