Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Wynagrodzenie pracowników samorządowych – nowela przepisów płacowych

Wynagrodzenie pracowników samorządowych – nowela przepisów płacowych

0

Z dniem 01.08.br. wchodzą w życie zmiany w rozp. RM z dn. 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1050, ze zm.), które wprowadzono na mocy rozp. nowelizującego wydanego przez RM dnia 09.07.2014 r. (Dz.U. poz. 958).

Celem noweli rozp. RM z dn. 18.03.2009 r. jest dostosowanie jego postanowień do wymogów określonych w art. 37 ust. 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) Zgodnie z założeniami tego przepisu maksymalne wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej (w skali miesiąca) określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa, o której mowa, wynosi w 2014 r. 1766,46 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to, że maksymalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru jest ograniczona do kwoty 12 365,22 zł. W związku z tym, że na podstawie wyboru zatrudnieni są burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca tego burmistrza oraz pozostali członkowie zarządu m. st. Warszawy, niezbędnym okazała się zmiana w rozp. RM z dn. 18.03. 2009 r. dostosowująca poziom wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru do wymogów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych.

W ramach rozp. nowelizującego w załączniku nr 3 do rozp. RM z dn. 18.03. 2009 r. I Tabela uzyskała nowe brzmienie określone w załączniku do rozp. zmieniającego RM z dn. 09.07.2014 r. Również w załączniku nr 3 do rozp. podstawowego w IV Tabeli – wskazującej stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uchylono część D. W tej części określone były stanowiska burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, jego zastępcy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy. ze względu na fakt, iż obecnie wymienione osoby są zatrudnione na podstawie wyboru część D w IV Tabeli załącznika nr 3 rozp. RM z dn. 18.03.2009 r. uległa dezaktualizacji.

Jednocześnie w § 2 rozp. nowelizującego zawarto regulację przejściową, umożliwiającą burmistrzowi m.st. Warszawy, zastępcy tego burmistrza oraz pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy, zajmującym te stanowiska w dniu wejścia w życie aktu zmieniającego, pobieranie do końca kadencji wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w dotychczasowej wysokości, jeżeli w dniu wejścia w życie noweli przysługiwało im wspomniane wynagrodzenie lub dodatek w wysokości wyższej od maksymalnych stawek przewidzianych dla stanowisk w rozp. zmieniającym

Maciej Ofierski