Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

0
Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że ustalenia dotyczące pory nocnej (czyli 8 godzin przypadających między godzinami 21.00 a 7.00) powinny być zawarte w u.z.p. lub regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku określenia regulaminu pracy, informuje pracownika na piśmie o porze nocnej oraz o innych ważnych warunkach zatrudnienia nieobjętych umową o pracę, zgodnie z art. 29 § 3 k.p., nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Minimalne warunki wynagradzania dla pracujących w porze nocnej określają przepisy k.p. Pracodawca może jednak ustalić korzystniejsze zasady rekompensowania takiej pracy w przepisach zakładowego prawa pracy (np. w regulaminie wynagradzania) lub w umowie o pracę. Wprowadzenie warunków płacowych w tym zakresie mniej korzystnych niż przewiduje to k.p. – jest nieważne.

Obecnie zasady wynagradzania pracowników wykonujących pracę w porze nocnej regulują przepisy art. 1518 § 1 k.p.

Pracownikowi świadczącemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na dany rok kalendarzowy w oparciu o odrębne przepisy.

W roku 2021 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł.

Szczegółowe zasady ustalania dodatkowego wynagrodzenia przysługującego za godzinę pracy w porze nocnej określono w § 4b rozp. MPiPS z dn. 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 927).

Zgodnie z wymienionym przepisem, stawkę za godzinę pracy w porze nocnej oblicza się dzieląc:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę (ustalone w danym roku kalendarzowym), przez
  • liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Na podstawie uzyskanej w powyższy sposób stawki godzinowej ustala się ostateczną wysokość dodatku do wynagrodzenia przysługującego za każdą godzinę pracy w porze nocnej wynoszącego 20% tej stawki.

Wynagrodzenie zryczałtowane za pracę w porze nocnej

Analogicznie jak w przypadku zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek do wynagrodzenia przysługujący za każdą godzinę pracy w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem.

Wprowadzenie wynagrodzenia w formie ryczałtu jest dopuszczalne wy-łącznie w stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy (art. 1518 § 2 k.p.).

Ustalając wynagrodzenie zryczałtowane, pracodawca obowiązany jest określić jego wysokość tak, aby odpowiadała przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Jeżeli wysokość ryczałtu ukształtowano w taki sposób, iż znacząco odbiega na niekorzyść pracownika, czyli kwota ryczałtu odpowiada jedynie części wymiaru pracy w porze nocnej, pracownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej za pozostały okres wykonywania pracy w porze nocnej.

Maciej Ofierski