Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Wyniki finansowe banków w 2013 roku

Wyniki finansowe banków w 2013 roku

0
Wyniki finansowe banków w 2013 roku

Z danych GUS wynika, że w końcu grudnia 2013 r. działalność operacyjną prowadziło 640 banków (o 2 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 69 (o 1 mniej, niż rok wcześniej), w tym 28 oddziałów instytucji kredytowych (o 3 więcej). Banków z przewagą kapitału zagranicznego, w tym ze 100% udziałem kapitału zagranicznego działało 59 (o 2 mniej). Ponadto funkcjonowało 571 banków spółdzielczych (o 1 mniej).

 

Zmiany liczby banków ogółem oraz w poszczególnych grupach były spowodowane przez różne czynniki, takie jak:

  • wejście do Polski nowych inwestorów (powstało pięć nowych oddziałów instytucji kredytowych),
  • procesy konsolidacyjne (jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został przejęty przez polskich inwestorów; dwa banki z większościowym udziałem kapitału zagranicznego połączyły się z innymi bankami z tej samej grupy banków; jeden bank spółdzielczy połączył się z innym bankiem spółdzielczym),
  • zmiany form organizacyjnych, przeprowadzone w ramach grup kapitałowych, do których należały łączące się banki (dwa banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego zostały połączone z oddziałami instytucji kredytowych, a jeden oddział instytucji kredytowej połączył się z bankiem ze 100% udziałem kapitału zagranicznego),
  • zakończenie działalności (jeden oddział instytucji kredytowej został zlikwidowany).

W 2013 r. w sektorze bankowym odnotowano wyniki finansowe niższe od osiągniętych w poprzednim roku.

Wynik działalności bankowej zmniejszył się o 5,6% do 55,5 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 34,1 mld zł (spadek o 3,8%), a wynik z tytułu opłat i prowizji – 14,0 mld zł (o 2,4% mniej).

Niższe były również przychody banków z tytułu dywidend, które osiągnęły wartość 0,8 mld zł (mniej o 17,8%).

Koszty działania banków były na poziomie zbliżonym do poziomu z 2012 r., tj. 27,5 mld zł (o 0,9% mniej), przy redukcji kosztów pracowniczych o 0,2% (do 15,3 mld zł). Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 7,6 mld zł, tj. o 8,1% mniej niż rok wcześniej. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych była większa o 2,3% i wyniosła 2,6 mld zł.

Spadek wyniku z działalności bankowej został częściowo zrównoważony przez wzrost wyniku z pozostałej działalności operacyjnej (o 37,0%) oraz zmniejszenie rezerw (o 58,0%) i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów (o 11,0%). W rezultacie, wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 2,8% i osiągnął wartość 18,6 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 3,6 mld zł (o 2,1% mniej niż rok wcześniej), a wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 15,4 mld zł, co oznacza jego spadek o 0,3% w porównaniu z 2012 rokiem.

W 2013 r. zyski netto osiągnęły 622 banki (o 1 mniej w porównaniu z 2012 r.), a stratę netto poniosło 18 banków, także o 1 bank mniej. Wśród banków wykazujących straty netto zmniejszyła się liczba banków komercyjnych do 10 (o 4 mniej), w tym było 8 oddziałów instytucji kredytowych (o 3 mniej). Jednocześnie zwiększyła się do 8 (o 3 więcej) liczba banków spółdzielczych, które poniosły stratę.

 Źródło: www.stat.gov.pl