Strona główna Wskaźniki Wynagrodzenie za pracę Wysokość odpisów za ZFŚS w roku 2019

Wysokość odpisów za ZFŚS w roku 2019

0
Rodzaj odpisu Stopa odpisu Wysokość
podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS w 2019 roku – 3278,14 zł
Podstawowy (na jednego zatrudnionego) 37,50% 1229,30 zł
Odpisy szczególne:
na jednego zatrudnionego w uciążliwych warunkach 50,00% 1639,07 zł
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 204,88 zł
na pracownika młodocianego w 1. roku nauki 5,00% 163,91 zł
w 2. roku nauki 6,00% 196,69 zł
w 3. roku nauki 7,00% 229,47 zł
odpis zwiększający wysokość odpisu podstawowego na każdego emeryta objętego opieką socjalną pracodawcy 6,25% 204,88 zł
odpis zwiększający fundusz dotyczący pracodawców, którzy utworzyli żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczyli z funduszu kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego odpisu podstawowego. Warunkiem dokonania zwiększenia jest przeznaczenie całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,50% 245,86 zł