Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Wysokość premii dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego oraz ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu dla bezrobotnego

Wysokość premii dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego oraz ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu dla bezrobotnego

0
Wysokość premii dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego oraz ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu dla bezrobotnego

Ustawa z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) przewiduje, w ramach nowego rozdz. 13d „Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia”, możliwość przyznania na wniosek bezrobotnego bonu stażowego, stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego wiąże się z określonymi korzyściami finansowymi zarówno dla pracodawcy, jak i bezrobotnego.
Zgodnie z art. 66l ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia – pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego (mającego przyznany bon stażowy – przyp. redakcji) przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. Z kolei w ramach bonu stażowego starosta finansuje m.in. koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium.
Kwoty premii oraz maksymalna kwota ryczałtu, o których była wyżej mowa, podlegają waloryzacji na takich samych zasadach jak zasiłki dla bezrobotnych. Ponieważ nowelizacja z dn. 14.03.2014 r. (Dz.U. poz. 598) do ustawy o promocji zatrudnienia weszła w życie z dniem 27.05.br., podane powyżej kwoty objęte są waloryzacją, bowiem zasiłki dla bezrobotnych są waloryzowane z dniem 01.06. każdego roku. W związku z tym w dniu 30.05.2014 r. MPiPS wydał obwieszczenie w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu (M.P. poz. 381) zawierające nowe kwoty wspomnianych świadczeń. Oznacza to, że począwszy od dnia 01.06.2014 r. wysokość:

  • kwoty premii dla pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, określonej w art. 66l ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia – wynosi 1513,50 zł,
  • maksymalnej kwoty ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, o których mowa w art. 66l ust. 6 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia, wynosi 605,40 zł, a maksymalnej kwoty miesięcznej transzy – 100,90 zł.

Maciej Ofierski