Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Wysokość wpłat wnoszonych przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Wysokość wpłat wnoszonych przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

0
Wysokość wpłat wnoszonych przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty. Od 11.01.2014 r. obowiązują nowe przepisy wykonawcze określające wysokość tych wpłat.

Zgodnie z § 2 rozp. MPiPS z dn. 10.12.2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. poz. 1644) wpłata, o której mowa na wstępie, wynosi:

  • 50 zł – we przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
  • 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące,
  • 200 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej.

W razie złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty określonej w § 2 cyt. rozp.

Z dniem wejścia w życie nowego rozp. tracą moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, tj. rozp. MPiPS z dn. 17.10.2007 r. (Dz.U. Nr 195, poz. 1409).

Maciej Ofierski