Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Wyższe grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Wyższe grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

0
Wyższe grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Od 01.01.2015 r. wzrosły kary za przewinienia skarbowe. Powodem zwiększenia kwot sankcji karnych skarbowych jest wzrost minimalnego wynagrodzenia, które wraz z początkiem nowego roku osiągnęło poziom 1750 zł.

 

Podatnik, który nie złoży deklaracji podatkowej i nie rozliczy się z urzędem skarbowym w odpowiednim terminie, podlega karze grzywny. Na odpowiedzialność karną naraża się także osoba podająca w zeznaniu nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane, czy też osoba wyłudzająca zwrot podatku. Sankcje karne za tego typu przewinienia skarbowe reguluje ustawa z dn. 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.), dalej określana skrótem „k.k.s.” Wyróżnia ona dwa rodzaje grzywien:

  • określane kwotowo – orzekane za wykroczenia skarbowe oraz
  • określane w stawkach dziennych – orzekane przy przestępstwach skarbowych.

Zarówno ramy grzywny kwotowej, jak i wielkość stawki dziennej grzywny uzależnione są od ustawowo gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia.

Ogłoszenie wyższej kwoty minimalnej pensji od dn. 01.01.2015 r. (rozp. RM RM z dnia 11.09.2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. – Dz.U. 2014 poz. 1220) pociąga za sobą możliwość wymierzenia dotkliwszej grzywny w postępowaniu karnym skarbowym.

Ustawowy próg między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym

O uznaniu danego czynu za przestępstwo lub wykroczenie decyduje tzw. próg ustawowy. Przewinienie godzące w interesy finansowe państwa zostanie uznane za wykroczenie, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekroczy pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w czasie popełnienia wspomnianego czynu (art. 53 § 3 k.k.s.).

Wzrost minimalnej płacy wpływa na podwyższenie ustawowego progu rozgraniczenia między wykroczeniem a przestępstwem, co w konkretnej sytuacji może być korzystne dla podatnika. W 2014 r. granica pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia wynosiła 8400 zł, a w 2015 r. wzrośnie do 8750 zł.

Kara za wykroczenie

Przy ustalaniu wysokości grzywny za wykroczenie skarbowe zasadą jest, że może ona być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 48 § 1 k.k.s.). W 2015 roku najniższa kara grzywny wyniesie zatem 175 zł, a najwyższa –35 000 zł.

W przypadku czynu niższej wagi grzywna może być także nałożona w formie mandatu karnego, w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia (art. 48 § 2 k.k.s.). W 2015 r. maksymalna grzywna nałożona mandatem karnym wyniesie 3500 zł – będzie ona wyższa od obowiązującej w 2014 roku o 140 zł.

Grzywna za wykroczenie może być również wymierzona wyrokiem nakazowym – w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 48 § 3 k.k.s.). W 2015 roku wyniesie ona maksymalnie 17 500 zł.

Kara za przestępstwo

Wymierzenie kary za przestępstwo skarbowe przebiega w dwóch etapach. W pierwszym sąd określa liczbę stawek dziennych, w granicach przewidzianych przez ustawę – najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720 (art. 23 § 1 k.k.s.). W drugim etapie sąd ustala wysokość jednej stawki – nie może być ona niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać czterystukrotności tego najniższego progu (art. 23 § 3 k.k.s.). Pomnożenie ustalonej liczby stawek przez wysokość jednej stawki daje kwotę grzywny.

Zatem wysokość jednej stawki w roku 2015 nie może być niższa niż 58,33 zł i nie może przekraczać 23 332 zł. Biorąc pod uwagę minimalną i maksymalną liczbę stawek, otrzymamy następujące kwoty grzywny za przestępstwo skarbowe w 2015 roku: najniższa grzywna – 583,30 zł, a najwyższa – 16 799 040 zł.

O ile wzrosną grzywny w 2015 roku?

Wysokość kar za przewinienia skarbowe przed i po podwyżce płacy minimalnej przedstawiono poniżej w tabeli.

 

Grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

okres obowiązywania

2014 r.

2015 r.

minimalne wynagrodzenie

1680 zł

1750 zł

wykroczenie skarbowe

 

 

­ granice grzywny

od 168 zł do 33 600 zł

od 175 zł do 35 000 zł

­ maksymalny mandat karny

3360 zł

3500 zł

­ maksymalny wyrok nakazowy

16 800 zł

17 500 zł

przestępstwo skarbowe

 

 

­ granice stawki dziennej

od 56,00 zł do 22 400 zł

od 58,33 zł do 23 332 zł

­ minimalna grzywna

560,00 zł

583,30 zł

­ maksymalna grzywna

16 128 000 zł

16 799 040 zł

B. Opar