Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Zadania powiatu, które mogą być finansowane z PFRON – nowela rozporządzenia

Zadania powiatu, które mogą być finansowane z PFRON – nowela rozporządzenia

0

Z dniem 19.06.br. weszły w życie niewielkie zmiany w rozp. MPiPS z dn. 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1190), które wynikają z rozp. nowelizującego MPiPS z dn. 17.06.2014 r. (Dz.U. poz. 808).

Poprzez zmianę w § 11 rozp. podstawowego, polegającą na uchyleniu lit. c w ust. 6 pkt 1 tego przepisu, zrezygnowano – w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON – z konieczności przedstawienia określonego oświadczenia. Chodzi mianowicie o oświadczenie, że dany podmiot nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, wg kryteriów określonych w przepisach prawa UE dotyczących udzielania pomocy.
Nowelizując brzmienie ust. 7 w § 11 rozp. podstawowego, zaktualizowano odesłanie do przepisów prawa unijnego określających zasady udzielania pomocy de minimis. Oznacza to, że w przypadku podmiotów ubiegających się o pomoc z PFRON, prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
W § 2 rozp. zmieniającego MPiPS z dn. 17.06.2014 r. zawarto regulację przejściową, zgodnie z którą wnioski o dofinansowanie zadań ze środków PFRON, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie powołanego rozp., rozpatruje się na podstawie przepisów rozp. MPiPS z dn. 25.06.2002 r. w brzmieniu nadanym omawianą nowelizacją.

Maciej Ofierski