Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Zadania samorządu województwa, które mogą być dofinansowane z PFRON – zmiana w przepisach

Zadania samorządu województwa, które mogą być dofinansowane z PFRON – zmiana w przepisach

0

Dnia 19.06.br. weszły w życie zmiany do rozp. MPS z dn. 06.08.2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 187, poz. 1940, ze zm.), wynikające z rozp. nowelizującego wydanego przez MPiPS w dniu 17.06.2014 r. (Dz.U. poz. 807).

Zmiany, o których mowa, mają aktualizacyjny oraz precyzujący charakter. Modyfikując brzmienie § 3 ust. 1 rozp. podstawowego, uwzględniono w jego treści aktualne unormowania prawa unijnego dotyczące udzielania pomocy de minimis. Oznacza to, że dofinansowanie zadania samorządu województwa polegającego na robotach budowlanych (w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane) wykonywanych w obrębie obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
Zmianami objęto ponadto § 7 ust. 3 rozp. MPS z dn. 06.08.2004 r., uchylając w tym przepisie pkt 3. Wskutek tego podmiot będący przedsiębiorcą składający wniosek o dofinansowanie robót budowlanych, o których była wcześniej mowa, nie musi składać oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu kryteriów określonych w przepisach UE dotyczących udzielania pomocy.
W regulacji przejściowej (§ 2 rozp. zmieniającego) postanowiono, że wnioski o dofinansowanie zadań ze środków PFRON, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozp. nowelizującego (19.06.br.), rozpatruje się na podstawie rozp. MPS z dn. 06.08.2004 r., w brzmieniu nadanym aktem zmieniającym.

Maciej Ofierski