Strona główna Druki Stosunek pracy Załącznik do umowy o pracę określający zakres czynności pracownika

Załącznik do umowy o pracę określający zakres czynności pracownika

0

 

Wręczenie pracownikowi dokumentu określającego zakres czynności nie ma charakteru obligatoryjnego, jest jednak stosunkowo często spotykane, zwłaszcza gdy sposób wykonywania pracy wymaga dodatkowego sprecyzowania.

Wykaz czynności powinien wynikać bezpośrednio z rodzaju pracy, jaki został określony w umowie o pracę. Oznacza to zatem, że zakres czynności nie może zawierać postanowień, które — w odniesieniu do rodzaju pracy wskazanego w umowie — miałyby charakter rozszerzający. Dopuszczalna jest natomiast zmiana treści zakresu czynności, jeżeli mieści się ona w ramach niezmienionego rodzaju pracy (powyższa czynność nie wymaga wypowiedzenia warunków pracy i płacy). Wszelkie korekty w zakresie czynności, które prowadzą do zmiany w zakresie rodzaju umówionej pracy nie są wiążące dla pracownika. Z drugiej jednak strony odmowa pracownika przyjęcia i podpisania zakresu czynności sporządzonego zgodnie z umową o pracę może stanowić uzasadnienie do wypowiedzenia stosunku pracy.

W przypadku gdy pracodawca określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę w formie zakresu czynności powstaje po jego stronie obowiązek włączenia niniejszego dokumentu do części B akt osobowych pracownika (§ 6 ust. 2 pkt 2, lit. a) rozp. MPiPS z dn. 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika — Dz.U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.).