Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Zalecenia gospodarcze dla państw członkowskich UE

Zalecenia gospodarcze dla państw członkowskich UE

0
Zalecenia gospodarcze dla państw członkowskich UE

Komisja Europejska przyjęła zalecenia dotyczące polityki gospodarczej poszczególnych państw członkowskich −rekomendacje mają na celu podtrzymanie ożywienia gospodarczego, zapoczątkowanego w ubiegłym roku. W przypadku Polski KE zamierza zwiesić tzw. procedurę nadmiernego deficytu.

 

Zalecenia KE opierają się na szczegółowej analizie sytuacji każdego kraju i zawierają wskazówki na temat sposobów pobudzania wzrostu gospodarczego, zwiększania konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy w latach 2014–2015.

W tym roku nacisk został przeniesiony z szybkiego reagowania na problemy wywołane kryzysem na umacnianie warunków korzystnych dla trwałego wzrostu i zatrudnienia w gospodarce pokryzysowej. Jako część pakietu, który wyznacza punkt kulminacyjny czwartego europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, Komisja przyjęła również szereg decyzji w sprawie finansów publicznych państw członkowskich w ramach paktu stabilności i wzrostu. Łącznie stanowią one zestaw ambitnych reform dla gospodarki UE.

Zalecenia na 2014 rok zostały przekazane 26 krajom (z wyjątkiem Grecji i Cypru, które wdrażają programy dostosowań gospodarczych). Zostaną one przedyskutowane przez przywódców i ministrów UE w czerwcu i formalnie będą przyjęte przez ministrów finansów państw członkowskich na posiedzeniu Rady UE w dniu 8 lipca. Do państw członkowskich należy następnie wdrożenie tych zaleceń przez ich uwzględnianie przy opracowywaniu budżetów krajowych i innych odnośnych polityk na rok 2015. Zalecenia w ramach paktu stabilności i wzrostu zostaną omówione i przyjęte przez ministrów finansów na posiedzeniu Rady UE w dniu 20 czerwca.

Ożywienie gospodarcze – w opinii KE − wciąż jest nierównomierne i niestabilne, dlatego reformy strukturalne unijnych gospodarek powinny być kontynuowane, w szczególności:

  • aby zwalczać wysokie bezrobocie, nierówności i ubóstwo;

Kryzys wywarł poważny i trwały wpływ na poziom zatrudnienia w UE, który nadal jest dramatycznie niski – w 2013 r. bezrobocie wynosiło 10,8 proc. – przy czym różnice między krajami wahają się od 4,9 proc. w Austrii do 27,3 proc. w Grecji. Wymaga to kontynuowania reform polityk zatrudnienia, a także objęcia szerszych grup systemami edukacji i opieki społecznej oraz zwiększenia efektywności tych systemów. W zaleceniach szczególną uwagę poświęcono zwalczaniu bezrobocia młodych ludzi, przede wszystkim poprzez wdrożenie gwarancji dla młodzieży.

  • aby system podatkowy sprzyjał wzrostowi zatrudnienia;

W wielu państwach kryzys doprowadził do podniesienia podatków, zamiast do obniżenia wydatków, tak że obciążenia podatkowe ogółem wzrosły. Ze względu na ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o finanse publiczne, wiele zaleceń skupia się na przejściu z opodatkowania pracy na bardziej stałe podatki od nieruchomości i konsumpcji oraz podatki ekologiczne w celu poprawy przestrzegania przepisów podatkowych oraz walki z oszustwami podatkowymi.

  • aby pobudzać prywatne inwestycje; 

Dostęp do finansowania bankowego pozostaje ograniczony we Włoszech, w Grecji, Hiszpanii, na Litwie, w Słowenii, Chorwacji i na Cyprze, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W zaleceniach wskazano na potrzebę dalszego stabilizowania sytuacji w sektorze bankowym i wspierania alternatywnych form finansowania – na przykład w postaci systemów gwarancji kredytowych lub obligacji korporacyjnych.

  • aby gospodarki były bardziej konkurencyjne; 

Postępy we wdrażaniu reform strukturalnych kluczowych sektorów są ograniczone w porównaniu z 2013 r. W wielu tegorocznych zaleceniach położono nacisk na dalsze reformy sektora usług, energii i infrastruktury transportowej, systemów badań i innowacji oraz prawa konkurencji.

  • aby zmniejszać dług; 

Ze względu na nagromadzenie deficytów w czasie przewiduje się, że dług publiczny osiągnie w tym roku rekordową wartość i trzeba będzie dążyć do jego obniżenia, w szczególności w Belgii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, we Włoszech, na Cyprze i w Portugalii, gdzie utrzymuje się on na poziomie powyżej 100 proc. PKB. Wyzwaniem dla finansów publicznych jest zarządzanie kosztami starzenia się społeczeństwa – szczególnie kosztami emerytur i opieki zdrowotnej – oraz utrzymanie pobudzających wzrost wydatków na edukację, badania i innowacje.

Komisja Europejska zaleciła Radzie Ministrów UE zamknięcie procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do sześciu krajów. Są to: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Holandia i Słowacja.

Komisja opublikowała również sprawozdanie z analizy przyczyn planowanego i przewidywanego naruszenia traktatowych wartości odniesienia dla długu publicznego (60 proc. PKB) w przypadku Finlandii. Wniosek Komisji jest taki, że uruchomienie procedury nadmiernego deficytu nie jest uzasadnione, ponieważ deficyt tego kraju wynika z jego uczestnictwa w działaniach solidarnościowych w strefie euro.

Ponadto Komisja stwierdziła, że dwa państwa, Polska i Chorwacja, podjęły skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenia Rady dla tych krajów w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Źródło: http://ec.europa.eu/, oprac. B. Opar