Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Zaniechanie poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) podatników – nowe przepisy

Zaniechanie poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) podatników – nowe przepisy

0

Z dniem 31 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 164).

 

Nowe przepisy wprowadzają zaniechanie poboru podatku PIT od dochodów (przychodów) osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Przypomnijmy, w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13) Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548). Na skutek tej nowelizacji prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych wygasło ex lege 30 czerwca 2013 r. To znaczy, że od 1 lipca 2013 r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą zmieniającą przesłanki nabycia świadczenia wyłączyły te osoby z kręgu uprawionych.

W związku z wyrokiem TK ustawodawca uchwalił ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567), która określiła warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków wspomnianym wyżej osobom. Zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje:

  • za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
  • od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Z kolei art. 2 ust. 3 i 4 ww. ustawy stanowi, że zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) przedmiotowe odsetki stanowią przychód osoby, która je otrzymała i podlegają opodatkowaniu.

Resort finansów zdecydował jednak o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od wypłaconych odsetek naliczonych od zaległego za ww. okres zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 15 maja 2014 r.

B. Opar