Zasady opłacania składek na FGŚP

0
Zasady opłacania składek na FGŚP
Podmioty zobowiązane do opłacania składek

Obowiązek opłacania składki na FGŚP ustanowiony został zapisem art. 9 ustawy z dn. 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1433, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych”.

Wspomniany obowiązek dotyczy pracodawców wymienionych w art. 2 ust. 1 powołanej ustawy – nieobjętych jednocześnie wyłączeniem zawartym w art. 2 ust. 2. Chodzi zatem w szczególności o pracodawcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 06.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). Tak więc obowiązek opłacania składek na FGŚP spoczywa na:

 • przedsiębiorcach, o których mowa w art. 2 ust. 1 cyt. ustawy, prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium RP,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich UE lub państw członkowskich EFTA – stron umowy o EOG w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium RP,
 • oddziale banku zagranicznego, oddziale instytucji kredytowej lub oddziale zagranicznego zakładu ubezpieczeń,
 • oddziale lub przedstawicielstwie przedsiębiorcy zagranicznego.

Składki należy opłacać za osoby zatrudnione – wymienione w art. 10 ww. ustawy – czyli za osoby fizyczne podlegające na mocy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), zwanej dalej „u.s.u.s.”, obowiązkowi ubezpieczeń emerytalno-rentowych z poniżej wymienionych tytułów:

 • stosunku pracy,
 • wykonywania pracy nakładczej, umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • wykonywania pracy zarobkowej na innej podstawie niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
Wyłączenie lub ustanie obowiązku opłacania składek na FGŚP

Pracodawca obowiązany na podstawie art. 9 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych do opłacania składek na FGŚP nie opłaca tych składek za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z jednego z powyżej wymienionych urlopów. Czasowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FGŚP za pracowników powracających do pracy po okresie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem przewiduje art. 9a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych.

Kolejne ulgi w opłacaniu składek na FGŚP wynikają z brzmienia art. 9b ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych. Oznacza to zatem, że pracodawca nie opłaca składek na FGŚP:

 • przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych PUP,
 • za pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Ponadto, art. 9c cyt. ustawy przewiduje, że pracodawca nie opłaca składek na FGŚP przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Obowiązek opłacania składek na FGŚP ustaje po dacie niewypłacalności pracodawcy (art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych).

Podstawa wymiaru składki na FGŚP

Podstawą wymiaru składki na FGŚP jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 29 ust. 1 cyt. ustawy).

Obliczanie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych uregulowano w art. 18–19 u.s.u.s. oraz w rozp. MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

Należy podkreślić, że składkę na FGŚP opłaca się nadal, mimo ustania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z powodu przekroczenia przez ubezpieczonego rocznego limitu kwotowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W roku 2019 kwota tego limitu wynosi 142 950 zł (Obwieszczenie MRPiPS z dnia 23.11.2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – M.P. z 2018 r. poz. 1185).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód (albo suma przychodów), w rozumieniu ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) – czyli:

 • otrzymane lub pozostawione do dyspozycji pieniądze oraz wartości pieniężne (wynagrodzenia, dodatki, zwroty, ryczałty itp.) oraz
 • wartość świadczeń otrzymanych w naturze (otrzymanych rzeczy, usług) i innych nieodpłatnych świadczeń.

W stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy k.c. dotyczące zlecenia podstawą wymiaru składek jest przychód z ww. umów, jeżeli w umowie odpłatność za jej wykonanie określono kwotowo – w stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. W razie gdy odpłatność z tytułu wymienionej umowy została ustalona w innej formie, podstawę wymiaru składki stanowi zadeklarowana kwota – nie niższa jednak od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W odniesieniu do osób uprawnionych do pobierania:

 • zasiłku macierzyńskiego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego,
 • świadczenia szkoleniowego

–   podstawą wymiaru jest kwota pobieranych świadczeń lub zasiłków.

 

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy lub świadczących pracę nakładczą nie uwzględnia się:

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby (łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym) lub odosobnienia
  w związku z chorobą zakaźną,
 • zasiłków (np. zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego itd.),
 • przychodów wyłączonych z podstawy oskładkowania wymienionych w § 2 ust. 1 wspomnianego wyżej rozp. MPiPS z dn. 18.02.1998 r.

Składki na FGŚP obciążają w całości koszty działalności pracodawców (art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych).

Ustalanie wysokości składki

Wysokość stopy procentowej składki na FGŚP określana jest corocznie w ustawie budżetowej (art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych).

Wysokość stopy procentowej składki na FGŚP określana jest corocznie w ustawie budżetowej (art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych).

Zgodnie z art. 29 USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 198) w roku 2019 obowiązkowa składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Oznacza to zatem, że stopa procentowa składki na FGŚP nie uległa zmianie w stosunku do wysokości tej składki obowiązującej w ubiegłym roku.

Terminy opłacania oraz pobór składek

Składkę na FGŚP, finansowaną w całości przez płatnika, należy opłacać za każdy miesiąc kalendarzowy w takim samym terminie (i na takich samych zasadach) jak składki na ubezpieczenia społeczne.

Poboru składek na FGŚP dokonuje ZUS i przekazuje na rachunek bankowy Funduszu, o którym mowa, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich rozliczenia.

W przypadku nieprzekazania składek na rachunek bankowy FGŚP w powyższych terminach, od ZUS należne są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Jeżeli ostatni dzień przewidziany na dokonanie wpłaty przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, termin uiszczenia składek ulega przesunięciu na pierwszy następny dzień roboczy (art. 31 u.s.u.s. w związku z art. 12 § 5 ustawy z dn. 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).

W zakresie poboru składek na FGŚP, egzekucji tych składek, wymierzania odsetek za zwłokę oraz dodatkowej opłaty i grzywny z tytułu nieopłacenia składek w terminie stosuje się przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Maciej Ofierski